Aprovat el Reglament regulador dels barems dels honoraris remuneradors dels serveis del Saig

Aprovat el Reglament regulador dels barems dels honoraris remuneradors dels serveis del Saig (Saig)
Aprovat el Reglament regulador dels barems dels honoraris remuneradors dels serveis del Saig (Saig)

En la sessió del Consell de Ministres d’aquest dimecres s’ha aprovat el Reglament de modificació del Reglament regulador dels barems dels honoraris remuneradors dels serveis del Saig. La normativa aprovada estableix els barems aplicables a la notificació dels acords, de les diligències i d’altres actuacions que dicti el saig en el marc dels procediments i les funcions que defineix la Llei, i preveu els barems dels honoraris aplicables a les funcions del saig consistents a despatxar l’execució forçosa de les resolucions judicials que consisteixen en l’entrega d’un bé immoble i el llançament dels ocupants.

Aquesta modificació obeeix principalment a l’exercici de les noves atribucions del Saig. En aquest sentit, s’estableixen els honoraris dels procediments d’entrega d’un bé immoble o de llançament dels ocupants i les actes d’entrega de béns immobles tindran els següents honoraris:

Quan en l’acta d’entrega d’un bé immoble calgui fer la constatació dels danys i desperfectes ocasionats pels seus ocupants, els honoraris del Saig seran:

  • Per a la constitució de l’acta, 200 euros. Quan l’acta es practiqui fora de l’horari laboral o en dies festius, l’import es duplicarà.
  • Les diligències i certificats, 40 euros.
  • L’hora o fracció tindran un import de 100 euros.

També s’incorporen els honoraris derivats de les notificacions dels acords, de les diligències i altres actuacions que dicti el Saig en el marc dels procediments i les funcions que defineix la llei, s’estableixen de la següent manera:

  • Les notificacions efectuades al seu despatx professional tindran un cost de 40 euros.
  • Les notificacions efectuades pel saig fora del despatx professional tindran un cost equivalent a l’acta de presència de lliurament de documentació a la persona interessada.
  • La tarifa de les notificacions practicades pel nunci, facultat per delegació expressa del saig, al despatx professional serà de 10 euros.
  • Les notificacions practicades pel nunci al domicili personal i/o professional de la persona interessada comporten un cost d’entre 20 euros i 35 euros, atenent l’indret on s’efectuï o s’intenti efectuar la notificació, amb limitació al territori nacional i amb els següents criteris:

‒       Radi de fins a 3 km, 20 euros

‒       Radi de fins a 7 km, 25 euros

‒       Radi de fins a 15 km, 30 euros

‒       Radi superior, 35 euros

La normativa també estipula altres tarifes relatives a conceptes com hores de feina, horaris laborals, o dispositius o suports emprats, entre d’altres.

TOTES LES NOTÍCIES