Nou paquet de mesures econòmiques i socials per protegir el teixit productiu i preservar llocs de treball

Eric Jover, ministre portaveu, i Jordi Gallardo, ministre d'Economia.
Eric Jover, ministre portaveu, i Jordi Gallardo, ministre d’Economia. Foto: SFG

El Govern ha aprovat aquest dimecres el Projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, que ja ha entrat a tràmit parlamentari per la via d’extrema urgència, i que compren la tercera fase de les mesures excepcionals impulsades per pal·liar la situació provocada per la COVID-19 a Andorra.

Unes mesures que complementen les ja aprovades al març i a l’abril d’enguany i que busquen preservar al màxim els llocs de treball i protegir el teixit productiu, des del principi de corresponsabilitat entre les empreses, treballadors per compte propi, assalariats i l’Estat. Així doncs, en previsió que la situació d’emergència sanitària es pugui prolongar més enllà del 2020, el nou text regula per a l’any 2021 mesures i mecanismes en diferents matèries com ara la laboral; fiscal i tributària; de seguretat social; o d’arrendaments i instruments de crèdit bancari.

Per tant, tenint en compte que la darrera Lleis òmnibus cloïa en finalitzar el 2020, amb el nou Projecte de llei es disposa un àmbit d’aplicació temporal amb inici a l’1 de gener del 2021 fins a la fi de la situació de crisi sanitària o fins al 30 de juny del 2021. Tanmateix, es fixen com a excepcions les adaptacions a la via d’atenció preferent. També és una excepció la Suspensió Temporal de Contracte de Treball (STCT) o la Reducció de la Jornada Laboral (RJL), que seran vigents fins a 90 dies posteriors a la declaració de fi de la situació d’emergència amb el 30 de juny del 2021 com a màxim.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo i el ministre de Finances i Portaveu del Govern, Eric Jover, han afirmat que es tracten d’un conjunt de mesures ajustades al context sanitari, social i laboral actual i que tenen la voluntat “d’estar al costat dels ciutadans i del teixit econòmic del país”, conservant el màxim nombre de llocs de treball.

 

Mesures generals en matèria laboral

En termes generals en matèria laboral, el projecte de llei no contempla les empreses sotmeses a règim de guàrdia o permanència per decret. Alhora, s’estableix que el temps no treballat a compensar pel treballador, generat entre l’1 de gener i el 20 de juny 2021 és recuperable al llarg de l’any, així com les hores generades al 2020 es poden compensar pel treballador també fins al 31 de desembre del 2021. En paral·lel, el futur text manté el permís retribuït per absència laboral per tenir cura dels fills a càrrec.

 

Suspensió temporal del contracte de treball i Reducció de la Jornada Laboral

En el cas de les STCT i RJL, el projecte de llei introdueix novetats pel que fa al supòsit de les empreses que es poden beneficiar d’aquest mecanisme. D’aquesta manera, se’n poden beneficiar les companyies que tenen l’activitat principal suspesa obligatòriament per decret, eliminant el supòsit de voluntarietat. De fet, el Govern determina per decret el llistat de les activitats econòmiques afectades per limitacions o restriccions o que pertanyen a sectors específics i ha de fixar el termini durant en qual mantenen aquesta consideració a efectes de vigència de les STCT/RJL.

A més, s’estableix com a criteri que l’activitat principal estigui afectada per impediments lligats a restriccions per mesures decretades i que demostrin davallada significativa de la xifra de negoci; així com les empreses que tenen l’activitat principal en sectors econòmics específics amb una taxa reduïda de recuperació de l’activitat el darrer trimestre i que demostrin una davallada significativa de la xifra de negoci. També s’hi inclouen les companyies que tenen l’activitat principal afectada o restringida per mesures adoptades per autoritats estrangeres que limiten l’arribada de turistes.

Pel que fa l’àmbit aplicable de la STCT i la RJL, el text manté el criteri general de les persones assalariades. No obstant això, es fixen novetats en el projecte de llei, destacant que és aplicable en tots els supòsits d’empreses, a excepció del tancament obligatori, i quan la plantilla és inferior a 10 assalariats, que el percentatge dels assalariats afectats per STCT/ RJL no pot superar el 75% de la plantilla en el moment d’efectuar la sol·licitud inicial, de prolongació, de modificació o de variació del supòsit.

Així mateix, s’hi inclouen els assalariats donats d’alta a l’empresa i a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) abans del l’1 d’octubre del 2020, excepte empreses tancades obligatòriament. Per decret del Govern, es poden exceptuar d’aquest darrer requisit algunes activitats per un període limitat en el temps i sotmès a les condicions que s’hi prevegin.

En relació amb el concepte de davallada significativa de la xifra de negoci, aquest es defineix com a la davallada acumulada igual o superior al 50% durant els 3 mesos naturals immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud inicial, de prolongació, de modificació de l’abast o de variació de supòsit, en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

També es fixa la davallada significativa de la xifra de negoci com a una superior al 30% i inferior al 50% durant els 12 mesos immediatament anteriors a la sol·licitud comparant amb el mateix període de l’any anterior.

Finalment, sobre les gestions per aquest mecanisme, el projecte de llei aprovat simplifica el procediment per a les sol·licituds inicials de STCT o RJL d’empreses tancades obligatòriament per decret. Gallardo ha explicat que l’objectiu és “simplificar al màxim la documentació a presentar” en el cas de les empreses que ja hagin demanat amb anterioritat activar un d’aquests dos mecanismes. “Per a les empreses que ho sol·licitin per primera vegada el procediment també serà més àgil”, ha afegit.

 

Treballadors per compte propi

D’altra banda, el text també tracta les mesures per als treballadors per compte propi. Es manté la prestació per a les persones que realitzen una activitat per compte propi, si bé es vincula a dos supòsits: que l’activitat principal de la persona hagi estat suspesa obligatòriament per decret del Govern; o que justifiqui una davallada significativa de la xifra de negoci, en relació amb el conjunt de les seves activitats en cas que la persona sol·licitant realitzi més d’una activitat per compte propi.

 

Mesures en matèria d’arrendaments

Finalment, del text es destaca la reducció de la renda de locals per a negoci, que es manté, tot i que s’introdueixen algunes modificacions. Així, es determina una reducció del 75% mentre duri la suspensió en cas de contractes d’arrendaments corresponents a activitats suspeses obligatòriament.

En la resta de casos, durant el període comprès entre la data de l’entrada en vigor de la Llei i fins al 31 de març del 2021, la part arrendatària d’un contracte d’arrendament de local per a negoci que justifiqui una davallada en la xifra de negoci durant els mesos corresponents al pagament de la renda pot sol·licitar una reducció fins a un màxim del 50%.

En la reducció de la renda dels habitatges de lloguer la reducció de la renda és del 10% si un dels membres de la unitat familiar de convivència es troba afectat per una STCT/RJL o percebent l’ajut per desocupació involuntària per haver estat acomiadat per motiu de la crisi sanitària. La reducció és del 20% si es tracta d’una persona que realitza una activitat per compte propi, mentre percebin la prestació per compte propi, o en el cas de famílies monoparentals, o si la unitat de convivència familiar demostra que, en conjunt, han patit una reducció de la renda superior al 10%, per alguna de les causes referides abans.

TOTES LES NOTÍCIES