Els funcionaris també compensaran la meitat d’hores que no treballin amb hores extres i vacances

Servei de Tràmits
Els funcionaris podran compensar les jornades perdudes amb hores extres o vacances

El Govern, a proposta de la ministra de Funció Pública i Simplificació de l’Administració, Judith Pallarés i de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach ha aprovat el Decret pel qual s’adopten mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, aplicables en l’àmbit laboral al personal del Cos General i del Cos especial de la Carrera Diplomàtica.

El ministre Portaveu, Eric Jover, en compareixença de premsa, ha explicat que l’Administració general i el cos Diplomàtic ha hagut d’adaptar-se a la situació d’emergència sanitària i adequar els sistemes de treball a les normes de confinament per evitar la propagació de la malaltia, sense desatendre les necessitats de la ciutadania. El contingut del text ha estat compartit amb el Sindicat de l’Administració. Tanmateix la Comissió de personal ha fet aportacions positives que han estat preses en consideració per part del Govern.

Les mesures preveuen que l’horari de treball del personal de l’Administració i dels diplomàtics es flexibilitza per facilitar la conciliació laboral i familiar, per garantir el seguiment de la feina mitjançant el teletreball i per continuar prestant els serveis necessaris establerts fins que la situació d’excepcionalitat finalitzi.

Les mesures decretades, excepcionals i d’abast temporal limitat, s’adopten amb la voluntat d’ajudar a pal·liar les conseqüències econòmiques i els efectes que la situació de crisi sanitària provocarà en les finances públiques. Aquestes mesures estan en la mateixa línia de les establertes per als treballadors del sector privat, d’acord amb els principis de solidaritat i de corresponsabilitat de l’Estat i dels treballadors públics envers el país. Les mesures decretades són aplicables al personal del Cos General i del Cos especial de Carrera Diplomàtica i es mantenen en vigor mentre duri l’emergència sanitària i fins que el Govern les deixi sense efecte.

Els treballadors que efectuïn teletreball han de portar un registre de les tasques efectuades i traslladar-lo als seus caps, que seran responsables de facilitar-los aquestes tasques; els que no puguin fer teletreball queden a disposició per treballar en altres tasques de departaments diferents sempre que les seves circumstàncies familiars i de salut ho permetin.

Pel que fa al còmput de les hores i jornades de treball no efectiu per suspensió de l’activitat des de l’entrada en vigor d’aquest Decret, han de ser remunerades la meitat per l’Administració sota la figura del permís administratiu retribuït i l’altra meitat de les hores no treballades ha de ser igualment remunerada i els treballadors públics les han de compensar mitjançant un sistema d’acumulació d’hores.

Les hores no treballades s’acumularan en una bossa d’hores que el treballador ha de recuperar per aquest ordre de prioritat: la recuperació de les hores extraordinàries i de treball en dissabtes o diumenges i festius ja meritades amb anterioritat al 14 de març del 2020; l’acumulació d’hores extraordinàries i de treball en dissabtes o diumenges i festius que s’han de recuperar en un futur; descompte dels dies de vacances pendents o que s’han de fer en el futur. En aquest sentit, el nombre màxim de dies de vacances per fer en el futur és de la meitat de les vacances que es generin durant l’any actual.

Les jornades de treball dels treballadors que siguin reconduïts per donar serveis de nova creació durant la situació d’excepcionalitat, per torns i de forma continuada, computen com a jornades efectives.

El personal que hagi de tenir cura dels fills menors de 14 anys o fills amb discapacitat es poden absentar del seu lloc de treball mentre els centres educatius i de lleure escolar estiguin obligatòriament tancats i que no puguin fer les seves tasques mitjançant el teletreball, poden accedir a permís administratiu retribuït. En aquest cas caldrà que els dos progenitors es trobin en la mateixa circumstància o es tracta de famílies monoparentals. En el cas que els dos progenitors es trobin en la mateixa circumstància es pot acollir a la mesura només un dels progenitors, o ambdós en règim de torns, que han de ser per jornades senceres de treball. També s’haurà d’acreditar que es tingui cap familiar fins al segon grau de consanguinitat o d’afinitat que pugui tenir cura dels seus fills o les seves filles, considerant que els padrins no poden tenir cura dels infants.

El personal de l’Administració general o del Cos diplomàtic considerat com a col·lectiu vulnerable que s’ha enviat a casa com a mesura de prevenció d’acord amb les recomanacions del Ministeri de Salut i no disposa de les eines per fer teletreball, té un permís administratiu retribuït. La Secretaria d’Estat de Funció Pública, en coordinació amb el director del departament que correspongui, valora de forma individual cada cas.

Les hores extraordinàries fetes a partir del 14 de març i durant l’any 2020 no seran retribuïdes. Únicament es podran recuperar amb temps de descans sense aplicar cap mena d’increment. El termini de recuperació de les hores extraordinàries s’amplia fins al 31-03-2021.

El Decret té una consideració especial pel personal dels ministeris de Salut i d’Afers Socials que presta serveis obligatoris sota els criteris d’excepcionalitat i emergència, així com al personal d’altres departaments que els dona suport, no els és aplicable la suspensió del càlcul de la compensació de les hores extraordinàries establert. Les hores extraordinàries que faci aquest personal es compensen en temps de descans quan la situació d’excepcionalitat finalitzi i tenint en compte les necessitats organitzatives dels departaments.

Les persones que tinguin vacances durant el període de durada de les mesures excepcionals cal que les mantinguin. No es poden modificar les vacances que estaven previstes i que coincideixen amb el període de mesures excepcionals, llevat d’un requeriment del Ministeri de Funció Pública i Simplificació de l’Administració. Un cop restablertes les condicions habituals de treball, totes les vacances de la resta de l’any s’hauran de tornar a planificar en funció de les necessitats dels departaments i del romanent d’hores de cada treballador.