Es constitueix el Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra

El Tribunal d'Arbitratge del Principat d'Andorra
El Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra. Foto: Cambra de Comerç, Indústria i Serveis

Aquest dimecres s’ha constituït el Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (TAPA), com la institució arbitral encarregada de fonamentar l’arbitratge com a mecanisme alternatiu de resolució de conflictes i que administrarà els arbitratges, nacionals o internacionals, amb seu al Principat d’Andorra. Els impulsors i fundadors del projecte són la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i el Col·legi d’Advocats d’Andorra que són membres de ple dret. El domicili del TAPA és la seu de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, al carrer Prat de la Creu, 8, d’Andorra la Vella.

Pel matí s’ha formalitzat via notarial la creació del TAPA i s’han escollit els càrrecs de presidència i secretaria general. Dos referents en el món jurídic internacional i concretament, en l’àmbit de l’arbitratge ostentaran els càrrecs. L’actual conseller de CUATRECASAS, Pierre Raoul-Duval, serà el primer president del TAPA i Juan Pablo Correa, soci fundador de LA GUARD, el secretari general. La persona que exerceix la Presidència del TAPA i, en aquesta qualitat, la representació del Tribunal és designada pel Ple per períodes de quatre anys i pot ser reelegida. El secretari general és l’encarregat de fer, per delegació del Consell Arbitral, el seguiment dels procediments arbitrals encomanats al TAPA.

“El fet que Andorra es doti d’un Tribunal d’Arbitral posa de manifest la voluntat de les autoritats andorranes de legislar i creure en la potencialitat de l’arbitratge com una de les eines més eficaces i eficients per a la resolució de conflictes”, assenyala en un comunicat de premsa la Cambra de Comerç. “Amb aquest pas, que formarà part de la història jurídica del país, Andorra es constitueix com una nova plaça arbitral que pot esdevenir un centre neuràlgic de l’arbitratge internacional per la seva neutralitat històrica, situació geogràfica, tradició comercial i solidesa del sector financer i voluntat política d’obertura econòmica i convergència dels estàndards europeus”, continua la nota de premsa.

Per aquest motiu, els Estatuts del TAPA, incorporen valors fonamentals per estructurar aquest nou servei d’arbitratge des d’Andorra: neutralitat, independència, imparcialitat i també, qualitat i internacionalitat. La voluntat és arribar a comptar amb els “millors especialistes” per ser una institució de referència.

El TAPA es regirà per la Llei 13/2018, de 31 de maig, que desplega la Llei 47/2014, de 18 de desembre, d’arbitratge del Principat d’Andorra. Els Estatuts aprovats pels dos membres fundadors, defineixen el TAPA com una institució arbitral de constitució legal amb personalitat jurídica pròpia, autonomia patrimonial i financera, que té plena independència dels poders públics i, en concret, de l’Administració general i dels organismes que la componen, i queda sotmès a l’ordenament jurídic privat.

Té com a objectiu fomentar l’arbitratge com a mecanisme alternatiu a la resolució de conflictes i les seves funcions seran:
▪ Administrar els arbitratges, nacionals i internacionals
▪ Mantenir la infraestructura necessària per prestar el servei d’administració dels arbitratges nacionals i internacionals
▪ Promocionar activament el TAPA en els fòrums internacionals
▪ Regular el procediment d’arbitratge i de determinació dels àrbitres
▪ Coordinar-se amb tots els poders públics per tal d’assegurar la implantació de l’arbitratge a Andorra

Les matèries susceptibles d’arbitratge són totes aquelles que es coneixen al món del dret com a “dispositives”, és a dir, que poden ser lliurement sotmeses per les parts a la decisió d’uns àrbitres. Aquesta possibilitat obre, per tant, un ventall molt gran no solament per a tots aquells ciutadans o empreses estrangeres que decideixin sotmetre la resolució dels seus litigis al TAPA, sinó també per a tots els ciutadans o empreses d´Andorra que desitgin trobar una solució ràpida i eficaç per als seus litigis, donat que la immensa majoria dels conflictes civils i mercantils són de caire dispositiu, com ara els litigis en matèria d´arrendaments urbans i rústics; de transport i logística; de comerç internacional; de construcció i dret immobiliari, en general; de contractació mercantil; de distribució (agència o franquícia, entre d’altres); de dret bancari; de responsabilitat civil i productes defectuosos; d´assegurances; de dret patrimonial de família; de dret societari d´energia, de plantes industrials i enginyeria; de prestació de serveis; de propietat horitzontal; de propietat industrial i dret de la competència; de propietat intel·lectual i drets de la de imatge; successions i donacions; de noves tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC’s) o de telecomunicacions; entre tants d’altres.

Esdevenen òrgans del TAPA el Ple i la Secretaria General. El Ple el componen un mínim de set membres amb dret de vot. Tres membres són nomenats per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), i tres membres més són nomenats pel Col·legi Oficial d´Advocats d´Andorra (CADA). Un cop nomenats, els sis membres nomenen un setè membre, que exerceix les funcions de president. Els càrrecs electes, així com tot el seu personal, tenen el deure de confidencialitat per raó del càrrec o de la funció que exerceixen.

La designació d’àrbitres correspon al TAPA mitjançant el Consell Arbitral, en defecte d’elecció per part de les parts interessades. Com a requisits es contempla que l’àrbitre ha d’actuar en tot moment amb total independència de la part que l’ha escollit i complir escrupolosament el Reglament del TAPA mentre duri l’arbitratge.

Per tal d´impulsar, en un primer moment, l’arbitratge intern a Andorra, actualment s’està treballant en l’adopció d’un Reglament àgil i modern que tingui en compte les tendències més actuals en matèria d’arbitratge nacional i internacional, i en l’adopció d’un barem de costos que s’adapti a les necessitats de les empreses i ciutadans del nostre país, sense oblidar, en tot moment, la col·laboració molt activa que es pretén impulsar des del TAPA amb el Poder Judicial andorrà.