L’informe de la Cambra confirma el creixement moderat de l’economia durant el 2019

Entrada de la Seu de la Cambra de Comerç i Indústria
Entrada de la Seu de la Cambra de Comerç i Indústria (Foto ANA Economia)

La Cambra de Comerç, Indústia i Serveis ha fet públiques les dades de l’informe de conjuntura relatives al darrer semestre de l’any passat. El balanç de l’activitat econòmica durant l’any 2019 va ser en general positiu, amb una evolució dels negocis que va anar de menys a més al llarg de l’any, indiquen des de la Cambra en base a les enquestes fetes. Així, “es confirma que l’economia andorrana va continuar prolongant l’etapa de creixement econòmic que es va iniciar el 2014, amb un ritme expansiu de l’activitat que es va mantenir dins d’uns nivells moderats, en la línia dels exercicis anteriors”.

Tal com recull l’informe, des d’una perspectiva sectorial, el creixement econòmic va estar impulsat fonamentalment per la construcció, que va mantenir un comportament relatiu millor que la resta de sectors, i també pel sector serveis, gràcies al repunt de les activitats més directament vinculades al turisme. Al seu torn, la indústria va mostrar una tònica de millora “més continguda”, en línia amb una evolució encara feble de l’activitat.

En concret, l’anàlisi per sectors indica que l’any 2019, la construcció va mantenir un ritme d’expansió “notable”, si bé menor que el registrat el 2018, en coherència amb l’assoliment progressiu d’uns nivells d’activitat “més normalitzats”. Així, es posa en relleu que les empreses constructores que van col·laborar amb l’enquesta de conjuntura van indicar un augment mitjà de la xifra de negocis del 4,9%, una taxa que tot i ser encara significativa, se situa molt per sota de la mitjana dels darrers dos anys (8,2%). A més, aquest dinamisme elevat de l’activitat constructora es va continuar reflectint en el mercat laboral, amb un increment més intens de l’ocupació de personal en el sector.

Pel que fa a la indústria, les dades d’activitat i de confiança del sector no van ser tan positives, i indicaven que la recuperació de l’activitat es va mostrar “molt continguda i dèbil”. Les empreses industrials van assenyalar un alentiment del ritme d’activitat respecte a l’any anterior, que es va traduir en una caiguda de la xifra de negocis del 0,5% de mitjana, en contrast amb l’increment registrat l’any 2018 (2,2%), si bé l’ocupació de personal encara va seguir registrant un augment moderat.

El sector hoteler, “afavorit pel comportament positiu de les entrades de turistes”, va registrar un lleuger repunt del ritme d’activitat en relació amb l’any anterior. En concret, els hotels van assenyalar un increment interanual de la facturació de l’1,6% de mitjana, davant de la davallada del 2,2% de l’any 2018, i un augment moderat dels nivells d’ocupació de personal.

Quant al comerç minorista també va presentar “lleus” signes de millora i va mostrar, en conjunt, un comportament més estabilitzat, però amb uns registres d’activitat que es van mantenir encara “molt discrets”. Així, els comerciants van assenyalar una disminució interanual mitjana de la facturació per establiment del 0,7%, un descens, però, inferior al 3,4% registrat l’any 2018, que va anar acompanyat d’una evolució més positiva de l’ocupació en el sector.

Durant el 2019, cal tenir en compte que molts establiments comercials del Pas de la Casa van patir l’impacte negatiu del tancament i les restriccions dels accessos amb França durant 18 dies, a conseqüència tant de la neu com de l’esllavissada que hi va haver a l’abril. En aquest sentit, els resultats detallats del Pas de la Casa indiquen una disminució de la facturació per establiment del 17,4% de mitjana, una taxa de caiguda molt superior a la del conjunt del país.

Inversió
En termes globals, la millora de l’activitat econòmica es va traduir en un increment força general de les necessitats d’inversió, que va ser “molt apreciable” en el sector de la construcció i, sobretot, en les branques de serveis, principalment, en l’hoteleria, en què es va advertir una clara acceleració del ritme inversor de les empreses en relació amb un any enrere. En canvi, en la indústria les empreses es van mostrar menys dinàmiques a l’hora d’invertir i van indicar uns plans d’inversió molt reduïts.

La majoria dels principals indicadors quantitatius de l’any 2019 confirmen aquesta evolució positiva però moderada de l’activitat econòmica que confirmen les enquestes de clima empresarial.

Des de la Cambra remarquen que l’estimació avançada del PIB anual elaborada pel departament d’Estadística indica un creixement del PIB real de l’1,8% durant el 2019, xifra que representa una lleugera acceleració respecte de l’augment de l’1,6% registrat l’any 2018.

Tanmateix, hi ha altres indicadors claus que el 2019 van minvar el ritme de creixement. En concret, destaca l’evolució de les importacions totals, amb un increment anual de només el 0,7% (davant del 4,7% registrat l’any 2018), i també el nombre mitjà d’assalariats, que tot i seguir una tendència favorable, va moderar el ritme d’augment fins al 2,1%, nou dècimes percentuals menys que el 2018; alhora, que el nombre de demandants en recerca de treball va créixer a doble dígit en termes anuals (10,2%).

D’altra banda, altres indicadors rellevants van evolucionar menys favorablement en relació amb l’any 2018; és el cas de les importacions de materials de la construcció, que van caure un 16%, en contrast amb el fort increment registrat el 2018 (70,9%); les matriculacions de turismes, que van disminuir un 4,5% (davant de l’augment del 2,1% del 2018) i el consum d’energia elèctrica, que va reprendre un gir baixista (-0,8%), després de la lleu recuperació que havia experimentat l’any anterior (1,1%).

Finalment, el nombre total de visitants va registrar una reducció anual de l’1,1% el 2019, fruit del descens dels excursionistes, que només va ser contrarrestat en part per un increment moderat dels turistes (1,6%).

TOTES LES NOTÍCIES