Prorrogada l’entrada en vigor del sistema d’etiquetatge energètic i d’emissions dels vehicles

Un distintiu ambiental de vehicles que s'utilitza a Espanya
Un distintiu ambiental de vehicles que s’utilitza a Espanya

El Govern ha aprovat la pròrroga de l’entrada en vigor del nou sistema nacional d’etiquetatge energètic i d’emissions dels vehicles. La modificació del decret preveu que el sistema transparent i de control ambiental entri en funcionament de manera generalitzada a partir del 31 de juliol del 2023.

Atès que el distintiu ambiental manté una estreta relació amb la gestió del Registre de Vehicles s’ha promogut, des de l’Oficina de l’energia i del canvi climàtic, un grup de treball integrat pel Departament responsable de transports, el Departament de mobilitat, el Departament de sistemes d’informació i l’Oficina de processos per a l’avaluació conjunta i integrada de tot allò relatiu al distintiu ambiental.

Les previsions reglamentàries s’instrumenten en el marc d’un procés digital que permet la gestió eficient dels processos d’emissió i subministrament del distintiu ambiental, així com els procediments de control i vigilància que s’hi associen. Actualment, s’està en ple desenvolupament del procés digital que permetrà l’operativa prevista pel Reglament. En aquest sentit, caldria disposar d’un període addicional per a assegurar el període de prova corresponent que permeti garantir el bon funcionament de l’eina.

Recordar que el reglament dona compliment a la disposició final setena de la Llei del Codi de circulació i que encomana la necessitat d’implementar un sistema nacional d’etiquetatge energètic i d’emissions dels vehicles que alhora permeti homologar els vehicles registrats al Principat d’Andorra amb els sistemes d’etiquetatge que fan servir els països membres de la Unió Europea. El sistema d’etiquetatge, que entrarà en vigor al juliol, és un mecanisme per a assegurar la veracitat, la publicitat i el control de la classificació dels vehicles des del punt de vista ambiental.

El distintiu ambiental permet aportar informació sobre l’eficiència i les emissions dels vehicles, com ara el tipus de vehicle, la classificació Euro i el combustible que utilitza. El distintiu incorpora també un codi QR que ha de permetre centralitzar informació complementària relativa al vehicle, entre d’altres, a la cilindrada o a l’any de fabricació.

Pel que fa al procediment de sol·licitud i emissió del distintiu ambiental, s’estableix que en el cas dels vehicles de primera matriculació nacional –nous i importats d’ocasió– el distintiu s’expedirà juntament amb la matrícula. Els vehicles que a l’entrada en vigor d’aquest Reglament es mantinguin en una mateixa titularitat podran circular sense el distintiu ambiental fins a la data de la propera Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). Així, en el moment que el vehicle se sotmet a la ITV el tècnic que fa la inspecció li subministrarà el distintiu ambiental corresponent i, en aquest moment, el titular tindrà l’obligació de dur-lo col·locat en els termes i condicions que estableix aquest Reglament.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES