La CASS ha informat del procediment a seguir per beneficiar-se de mesures econòmiques


En referència a les mesures aprovades pel Consell General dins del marc de la “Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2”, la CASS informa dels procediments a seguir.

Totes les mesures queden supeditades a la publicació de la llei al BOPA i es realitzaran de forma retroactiva.

1- Assegurats aïllats per COVID-19:
El ministeri de salut informa a la CASS les dades de les persones que estan aïllades, i la data d’inici i fi d’aquesta situació. Amb aquestes dades la CASS realitza automàticament la baixa i alta de l’assegurat i ho considera accident laboral, cobrant des del primer dia el 66% del seu salari.

2- Assegurats diagnosticats per COVID-19
Els metges tramiten les baixes que tindran la consideració d’accident laboral, cobrant l’assegurat des del primer dia el 66% del seu salari. També poden acordar aturs de treball a les persones amb alt risc per patologies prèvies i aïllades al domicili, considerant-se malaltia comuna.

3- Personal sanitari o dels sectors actius durant la situació d’emergència sanitària aïllats per COVID-19:
El ministeri de salut informa a la CASS les dades del personal sanitari o dels sectors actius durant la situació d’emergència sanitària que estan aïllats, i la data d’inici i fi d’aquesta situació. Amb aquestes dades la CASS realitza automàticament la baixa i alta de l’assegurat i ho considera accident laboral, cobrant des del primer dia el 66% del seu salari. Es realitzarà un complement per arribar al 100% del salari en cas que la persona no tingui assegurança complementària i sempre i quan l’empresa hagi declarat aquesta situació com accident laboral. En el cas que l’empresa habiliti sistemes de teletreball no es considerarà l’aïllament com situació de baixa i l’empresa no ha de gestionar la declaració d’accident laboral.

4- Personal sanitari o dels sectors actius durant la situació d’emergència sanitària diagnosticats per COVID-19:
Els metges tramiten les baixes que tindran la consideració d’accident laboral, cobrant l’assegurat des del primer dia el 66% del seu salari. Es realitzarà un complement per arribar al 100% del salari en cas que la persona no tingui assegurança complementària i sempre i quan l’empresa hagi declarat aquesta situació com accident laboral.

5- Compte propi que ha aturat l’activitat per la situació d’emergència sanitària del COVID-19
El compte propi que ha aturat l’activitat pot acollir-se a la suspensió del pagament del 100% de les cotitzacions durant el període de confinament obligatori. Aquesta suspensió manté tots els drets llevat del dret de baixa i no es compren punts de jubilació. La suspensió es realitzarà per mensualitats naturals completes.
Aquest tràmit es realitzarà per Internet a la web www.cass.ad i estarà actiu a partir de la data de publicació de la llei al BOPA. No serà necessari disposar del certificat digital i es demanarà una sèrie de dades per identificar l’usuari.

6- Compte propi que ha aturat parcialment l’activitat per la situació d’emergència sanitària del COVID-19
El compte propi que ha aturat parcialment l’activitat pot acollir-se a una base de cotització equivalent al salari mínim durant el període de confinament obligatori. Aquesta suspensió manté tots els drets de seguretat social. La reducció es realitzarà per mensualitats naturals completes.
Aquest tràmit es realitzarà per Internet a la web www.cass.ad i estarà actiu a partir de la data de publicació de la llei al BOPA. No serà necessari disposar del certificat digital i es demanarà una sèrie de dades per identificar l’usuari.

7- Finançament de la part empresarial de les cotitzacions dels assalariats de les empreses que han suspès l’activitat
Les empreses que han suspès l’activitat per causa de la situació d’emergència sanitària poden demanar l’exempció del pagament de la part empresarial de les cotitzacions dels seus treballadors (15,5% del salari brut) prèvia presentació del full de cotització del treballador. Govern assumirà el pagament de la part empresarial sempre que siguin persones donades d’alta abans del 15 de març.
Aquest tràmit es realitzarà per Internet a la web www.cass.ad i estarà actiu a partir de la data de publicació de la llei al BOPA. No serà necessari disposar del certificat digital i es demanarà una sèrie de dades per identificar l’usuari.

8- Suspensió dels terminis administratius
Es suspenen els terminis de presentació i resposta de recursos oberts mentre duri el període d’emergència sanitària. Tots els dies compresos en aquest període tenen la consideració de dies no hàbils.

9- Moratòria de l’aplicació de la Via Preferent
Es posposa la implantació de la Via Preferent i segueix el copagament com fins al moment amb la sola condició de tenir un metge referent assignat.

TOTES LES NOTÍCIES