El Govern aprova el Reglament de funcionament i gestió de les borses de treball del cos d’Educació

Ester Vilarrubla,
Ester Vilarrubla. Foto: SFG

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, el Reglament de funcionament i de gestió de les borses de treball del cos d’Educació. El text desplega la Llei 8/2019, que recull la necessitat d’establir borses de treball i regular-ne reglamentàriament el seu funcionament. També estipula que la gestió i els processos de selecció del cos d’Educació es fan a través de l’àrea dels recursos humans del ministeri.

Així doncs, el Reglament formalitza l’existència, funcionament i la gestió de dues borses de treball –ja existents–la del personal tècnic d’educació i la del personal de suport educatiu. Tal com ha explicat Vilarrubla, cadascuna d’aquestes borses està estructurada per llistes de candidats que aspiren a poder cobrir, com a personal públic interí, els llocs de treball dins el cos d’Educació que no han estat cobertes per funcionaris o per treballadors públics indefinits com ara places vacants, substitucions provisionals, cobertura de funcions estructurals i periòdiques, l’execució de projectes temporals o l’excés de tasques per un temps limitat.

La ministra ha destacat que el procés de selecció garanteix el respecte dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat, transparència i concurrència, i que “busca incorporar al cos els candidats més ben preparats per tal de seguir oferint un servei educatiu de qualitat”.

En aquest sentit, el text recull la creació del Comitè d’admissió de candidatures com a òrgan encarregat d’admetre les sol·licituds d’ingrés dels candidats, es descriu el sistema d’avaluació que s’aplicarà i s’especifica com es farà la valoració dels mèrits tenint en compte la formació acadèmica, la formació rebuda i impartida, l’experiència professional, el perfil multilingüe del candidat i l’exercici de funcions associades als llocs de treball del Cos d’Educació.

El Reglament també defineix les convocatòries d’accés a les borses i s’estipula una convocatòria ordinària anual, així com les convocatòries extraordinàries en cas que siguin necessàries.

Finalment, els candidats romanen a les borses mentre compleixin els requisits establerts en el lloc de treball i que poden donar-se de baixa de manera temporal durant un període no superior a dos cursos.

TOTES LES NOTÍCIES