El Consell d’Europa diu que Andorra progressa adequadament en la prevenció i lluita contra la violència envers les dones

La seu del Consell d'Europa (SFGA)
La seu del Consell d’Europa (SFGA)

El Grup d’Experts del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica (GREVIO) ha compartit les seves conclusions sobre la implementació a Andorra de les recomanacions del Conveni, després d’haver examinat la informació proporcionada pel Principat el 2023. Aquest Conveni, conegut com a Conveni d’Istanbul, va entrar en vigor a Andorra el 2014 i des de llavors es desenvolupen mesures legislatives i preventives per a combatre aquests tipus de violència, i també es treballa per a atendre a les víctimes de forma integral.

En aquests cas el Grup d’Experts rep amb satisfacció les mesures adoptades i els avenços aconseguits per Andorra a partir de les seves recomanacions i de les disposicions del Conveni, destacant la creació de la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes. El document posa de relleu la necessitat de fer visible la discriminació interseccional, quan es donen dos o més factors de discriminació alhora, mencionant la ‘Guia de col·laboració de casos de violència de gènere i domèstica’ creada per a detectar i abordar aquest tipus de discriminació.

Igualment, es valora positivament l’augment de recursos financers proporcionats a associacions i empreses que realitzen projectes d’igualtat o violència de gènere, com també la presència d’intèrprets en els actes que s’organitzen des de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat. Així mateix, també es menciona com avantatjosa la creació d’un pla integral per a prevenir la victimització secundària, així com l’existència de serveis especialitzats per a atendre els diferents tipus de violència de gènere, al·ludint la sexual.

En el mateix informe, el Grup d’Experts del Consell d’Europa encoratja al Govern, entre altres aspectes, perquè es treballi de forma transversal i coordinada per a optimitzar els resultats. També aconsella que els serveis de policia, judicials i de salut ampliïn la recopilació sistemàtica de dades. Actualment s’està treballant perquè aquestes dues mesures puguin ser una realitat, d’acord amb les obligacions establertes a la Llei esmentada.

El Grup d’Experts no fa cap comentari sobre la reserva d’Andorra a l’article del Conveni d’Istanbul relatiu a la subsidiarietat de l’Estat que preveu l’establiment de mecanismes d’indemnització o de compensació per part d’aquest. Tot i així, es treballa per a poder adaptar el marc legislatiu i permetre l’aixecament de la reserva.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES