Es flexibilitzen els requisits per a ajuts als propietaris de locals comercials i habitatges de lloguer

Habitatge lloguer
Habitatges de lloguer

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, la modificació del Reglament que regula l’ajut econòmic ocasional destinat als propietaris de locals comercials o habitatges que hagin vist reduïts els seus ingressos de manera substancial amb motiu de les mesures excepcionals pel coronavirus SARS-CoV-2. El canvi té l’objectiu de flexibilitzar el llindar econòmic per accedir a l’ajut i, d’aquesta manera, s’amplia la població susceptible de rebre aquest ajut.

Cal recordar que l’ajut està destinat als propietaris que vegin minvats substancialment els seus ingressos en aplicar les rebaixes introduïdes per les lleis de mesures urgents aprovades els darrers mesos, que estipulen reduccions tant de la renda en els contractes d’arrendament de locals per a negoci com per als habitatges de lloguer.

Pel que fa als requisits per poder-se’n beneficiar, inicialment s’havia establert un límit d’ingressos anuals, inclosos els procedents dels lloguers, en 24.000 euros quan es tractava d’una persona sola i de 40.000 euros en el supòsit d’una unitat familiar. Ara, vista l’afectació de les mesures excepcionals i urgents sobre els propietaris de locals i habitatges que constitueixen el gruix dels seus ingressos, s’ha considerat oportú incrementar el topall d’ingressos procedents de lloguers. Així, la modificació estipula que quan es tracta d’una persona sola, aquest serà de 48.000 euros i en el cas d’unitat familiar serà de 54.000 euros.

A més, es manté el requisit pel qual el beneficiari no pot superar el barem de valoració patrimonial en 10 vegades el llindar econòmic de cohesió social personal (LECS), en còmput anual, en béns immobles –sense computar l’habitatge habitual ni l’immoble arrendat pel qual es rep l’ajut– i 6,5 vegades en el cas dels actius financers i béns mobles.

En relació amb la quantia de l’ajut, aquesta ha de ser la necessària per garantir el LECS al propietari o unitat familiar. És a dir, serà la xifra resultant de la diferència entre els ingressos que realment ha deixat de percebre en concepte de rendes pel lloguer i l’import del LECS que li correspondria mensualment.

Aquestes ajudes econòmiques s’apliquen des del 14 de març i mentre es continuïn complint els requisits i estigui en vigor la reducció de la renda de locals per a negoci i dels habitatges de lloguer. Per tal de demanar l’ajut, cal presentar de manera telemàtica la documentació sol·licitada al Servei de Tràmits.

TOTES LES NOTÍCIES