Nova normativa per a les signatures i segells electrònics

ordinador
Una persona tecleja en un ordinador portàtil. Foto: Arxiu

S’ha aprovat el Decret pel qual s’aproven els números de referència de normes relatives a dispositius de signatura electrònica i de segell electrònic, i altres sistemes, mitjans i productes relacionats.

El text determina i defineix  els estàndards tècnics i de seguretat requerits a les empreses prestadores i de gestió de serveis de confiança electrònica, com per exemple la creació, l’emissió o la conservació de certificats qualificats de signatura electrònica, de segell electrònic o d’autenticació de llocs web. D’aquesta manera, es dota d’una normativa específica destinada a les companyies privades, radicades a Andorra, que ofereix aquest tipus de serveis vinculats a la digitalització.

Així, l’adopció d’aquests estàndards per part del Govern d’Andorra facilita el reconeixement directe a Andorra dels serveis de confiança oferts per prestadors de la Unió Europea conforme al Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la identificació electrònica i als serveis de confiança per a les transaccions al mercat interior.

El Decret entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

TOTES LES NOTÍCIES