La Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic comptarà amb la presència dels joves

Sílvia Calvó
SÌlvia Calvó,ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, el Decret de constitució del Reglament de funcionament intern i composició de la Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic (CNECC). Aquest pas permet continuar donant compliment a la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) aprovada el 2018 per unanimitat al Consell General així com també tirar endavant un dels primers reptes establerts a la declaració d’emergència climàtica.

El Reglament, dividit en 9 articles, defineix la CNECC com un òrgan consultiu en els àmbits d’acció previstos per la Litecc i, en especial, en relació amb l’avaluació i el seguiment de l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic amb la voluntat de participar en la revisió, la modificació i l’adaptació dels seus objectius. D’aquesta manera, s’estableixen els membres que en formaran part, les seves funcions i la tipologia de les reunions que han de mantenir.

Amb la voluntat d’implicar el màxim d’actors, la comissió està formada per un total de 24 membres dels quals en destaca la participació directa dels joves del país a través d’un representant del Fòrum Nacional de la Joventut, un sector especialment sensibilitzat amb la lluita contra el canvi climàtic.

Els membres que formen la comissió són: El ministre responsable de medi ambient, agricultura i sostenibilitat, com a president de la Comissió; dos cònsols, com a representants dels comuns; el director del l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic; un representant del Departament d’Ordenament Territorial; un representant del Departament de Mobilitat; un   representant   del   Departament   d’Empresa,   Comerç,   Desenvolupament   Industrial   i Transport; un representant del Departament de Sistemes Educatius i Serveis Escolars; el director general de Forces Elèctriques d’Andorra; un representant per a les quatre companyies distribuïdores elèctriques; un representant de l’Associació d’Empreses d’Electricitat, Lampisteria, i Climatització d’Andorra; un representant de l’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburant; un representant del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra; un representant del Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics del Principat d’Andorra; un representant del Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra; un representant de l’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra; un representant del col·legi professional de l’AGIA; un representant de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra; un representant del sector universitari i de la recerca; el director d’Actua Tech; un representant de l’Automòbil Club d’Andorra; un representant per a les dos associacions de protecció de la natura (ADN i APAPMA); un representant del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra i un tècnic de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, com a secretari de la Comissió.

A més, el Reglament també preveu la creació d’una Subcomissió Permanent de Treball Tècnic en el Marc de la Mobilitat (SPTTMM). Aquest grup de treball, previst a la Litecc, té com a objectiu fer el seguiment de l’elaboració de l’Estratègia nacional de mobilitat sostenible i dels seus programes d’acció. La Subcomissió té com a missió informar la CNECC sobre els treballs tècnics que aquesta última li encomani i proposar a la CNECC, quan sigui necessari, la revisió, la modificació i l’adaptació dels objectius i dels programes d’acció.

La comissió així com les subcomissions es reuneix en sessió plenària almenys una vegada l’any a proposta de la presidència.