El Govern aprova el Reglament de l’ocupació per a avançar en la modernització del sistema

Laura Vilella

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el Reglament de l’ocupació, que desplega la Llei d’ocupació aprovada el 2019. La directora d’Ocupació i Treball, Laura Vilella, ha explicat que es tracta d’una normativa que permet avançar en la modernització del sistema d’ocupació i desenvolupar, a més, polítiques actives d’ocupació i programes específics pels col·lectius que presentin més dificultats d’inclusió al mercat laboral.

Precisament, el reglament desenvolupa en 34 articles aquells àmbits, que la mateixa llei preveu, en relació amb les persones, empreses i altres entitats usuàries del Servei d’Ocupació d’Andorra, la seva estructura i de les entitats prestadores de serveis l’ocupació, així com la determinació del contingut de la Cartera de serveis, i la definició i la regulació de les polítiques actives d’ocupació. També queden regulades les empreses d’inclusió sociolaboral.

En aquest sentit, una de les principals novetats que introdueix el reglament aprovat és la Cartera de serveis, que regula el conjunt de serveis; alguns dels quals ja s’ofereixen; i que es preveu desplegar en el termini d’un any. En concret, destaquen, entre d’altres, el servei d’orientació professional, el de millora de qualificació professional o el d’assessorament per a l’autoocupació i creació d’empreses, que amb el reglament queden definits i agrupats sota aquesta Cartera.

De fet, els serveis que formen part de la Cartera es presten directament mitjançant els recursos propis del Servei d’Ocupació o bé mitjançant entitats prestadores de serveis d’ocupació, l’habilitació de les quals queda també regulada. Així mateix, un altre dels aspectes continguts en aquest text fa referència a les polítiques actives d’ocupació, que el Reglament, precisament, potencia.

En definitiva, el desplegament reglamentari de la Llei d’ocupació cerca garantir i fomentar l’eficàcia i la qualitat dels serveis i dels programes d’ocupació, concretant mesures que esdevenen claus per continuar donant resposta a les necessitats del mercat de treball i potenciar la competitivitat del teixit econòmic i alhora la cohesió social.

La vinculació inherent del sistema públic d’ocupació amb les persones i el teixit empresarial del Principat han motivat que en l’elaboració d’aquesta norma s’hagi tingut en compte la participació del Consell Econòmic i Social, que va emetre el seu dictamen favorable en la darrera reunió del 5 de febrer d’enguany.