Es regulen les activitats de lleure adreçades a infants i adolescents

Visita de Govern a AINA el 2019
Visita de Govern a AINA el 2019

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, el Reglament de les activitats de lleure adreçades als infants i adolescents. L’objectiu és establir uns requisits mínims per dur a terme aquest tipus d’activitats complint amb un doble objectiu: dotar de seguretat jurídica el teixit empresarial i associatiu que les organitza i alhora facilitar l’accés a aquestes activitats i reforçar la igualtat d’oportunitats i la seguretat dels infants i els adolescents que hi prenen part.

El Reglament, que s’ha treballat juntament amb els agents socials encarregats de l’atenció i la protecció dels infants i els adolescents per tal que s’adeqüés a les necessitats d’aquest col·lectiu, considera les activitats de lleure com un canal d’aprenentatge en què s’adquireixen competències i habilitats per al desenvolupament integral. En aquest context, els professionals de l’àmbit del lleure són clau per a l’educació integral dels infants i adolescents, ja que exerceixen funcions concretes per promoure la seva salut, socialització i l’ensenyança en valors.

Així doncs, en virtut de la Llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents, el text té per objecte regular les activitats dutes a terme en el temps de lleure, organitzades o promogudes per persones físiques o jurídiques, públiques o privades. Les persones físiques o jurídiques que organitzin activitats de lleure i les persones que exerceixin en aquest àmbit disposen d’un termini màxim de dos anys per adaptar-se als requisits establerts en aquest Reglament.

Les activitats subjectes al Reglament són aquelles que es facin en el temps de lleure, concretament en període extraescolar o de vacances escolars, que es desenvolupin a Andorra, i en què prenguin part un mínim de quatre infants i adolescents, amb independència de qui les promogui, organitzi o desenvolupi, sigui una persona física o jurídica, pública o privada, amb ànim de lucre o sense. D’aquesta manera, en queden excloses, entre d’altres, les activitats que tinguin caràcter familiar o les pràctiques esportives de caràcter privat.

Pel que fa al desenvolupament de les activitats, es destaca la inclusió d’infants i joves amb discapacitat, que han de poder participar de manera inclusiva, plena i efectiva. Per garantir-ho, s’estableix que el responsable de l’activitat ha de reservar, com a mínim un 10% de les places ofertes per a aquestes persones. En cas que no hi hagi infants o adolescents amb discapacitat inscrits en l’activitat, aquestes places queden a disposició de la persona o entitat organitzadora.

D’aquesta manera, prèviament a l’execució d’una activitat, si hi participen persones amb discapacitat, l’organitzador ha de valorar els ajustos necessaris o les adaptacions escaients. A més, s’ha de disposar de professionals formats en matèria de discapacitat per poder atendre adequadament els infants o adolescents que presentin una discapacitat. La formació requerida pot ser l’oferta pel Govern.

D’altra banda, quant a la ràtio d’infants o adolescents, el Reglament determina que en totes les activitats de lleure en què participin infants d’entre tres anys i onze anys, s’ha de comptar, com a mínim, amb dos monitors de lleure per a un grup de fins a quinze infants. En canvi, en les activitats amb adolescents d’entre dotze i divuit anys o més, el mínim és un monitor per a un grup de fins a quinze adolescents.

El nou text també defineix els conceptes referents al personal de l’activitat de lleure, com ara el responsable; coordinador; monitor o ajudant de monitor. Precisament, tots els professionals que treballin en les activitats de lleure han de vetllar pel respecte dels drets dels infants i dels adolescents en compliment de la normativa vigent. Així mateix, s’estableixen els requisits i les condicions per dur a terme acampades o activitats en el medi natural, com per exemple la documentació obligatòria a dur durant l’activitat.

Alhora, el Reglament es refereix a les normes sanitàries a complir en l’execució de l’activitat, garantint el compliment de les mesures pel que fa a l’aigua, els aliments i l’eliminació de residus i restes orgàniques. En totes les activitats hi ha d’haver una farmaciola a càrrec del responsable.

TOTES LES NOTÍCIES