Es crea l’Agència de la Natura de Catalunya com a nou instrument per a les polítiques de biodiversitat

Parc Natural de l'Alt Pirineu
Parc Natural de l’Alt Pirineu. Foto: ARXIU

El Parlament de Catalunya ha aprovat la creació de l’Agència de la Natura de Catalunya, una nova entitat de dret públic que aglutinarà la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l’estudi del medi natural de Catalunya, tant en l’àmbit continental com marí.

La creació de l’Agència de la Natura dona resposta a la necessitat urgent que Catalunya es doti d’una estructura orgànica moderna, descentralitzada, àgil i amb autonomia d’acció per desplegar les nombroses oportunitats ambientals, econòmiques i socials derivades de la conservació de la biodiversitat, com passa en altres àmbits com l’aigua i els residus.

La creació de l’Agència respon a una demanda històrica, des principis dels anys noranta, d’entitats, administracions i organismes, l’àmbit acadèmic i persones expertes vinculats a la conservació del medi natural a Catalunya.

La iniciativa també forma part del Pla de Govern de la XII legislatura, per assolir una major eficiència, transparència i coresponsabilitat amb el territori en les polítiques de conservació de la natura. A més, està recollida a l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat, aprovada pel Govern el juny de 2018

 

Objectius i tasques de l’Agència

  • S’ocuparà de les polítiques de biodiversitat arreu del territori, tant dels hàbitats com de les espècies, tant terrestres com marines; del patrimoni geològic; del sistema d’espais naturals protegits; dels centres de recuperació de fauna salvatge i la lluita contra les espècies invasores; i de garantir la funcionalitat ecològica de la infraestructura verda entre d’altres. I tot això amb el màxim nivell de participació, cogestió i governança amb el conjunt d’ens i entitats del país, dels sectors econòmics i dels actors del territori.
  • S’ocuparà de fomentar i fer compatible la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat amb el desenvolupament territorial, l’activitat econòmica i social, la generació d’ocupació, l’emprenedoria i la innovació. L’objectiu és que les polítiques de natura generin valor afegit en el territori i esdevinguin un motor econòmic i de fixació de capital humà per al món rural.
  • Pel que fa a la representativitat de la Generalitat en el Consell de Direcció de l’Agència incorporarà una mirada transversal sobre la natura amb els departaments implicats, com ara Presidència, Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Interior i Empresa i Coneixement.

 

Major participació i proximitat al territori
La nova Agència preveu un Consell de Direcció plural, amb 19 membres.

  • Deu dels seus representants corresponen a la Generalitat i han de garantir la representació dels departaments competents amb matèria de medi ambient, agricultura, ramaderia, política forestal, caça i pesca, desenvolupament i vigilància rural i d’altres.
  • De la resta, un terç serà per al món local; un terç per al sector primari i la propietat forestal; i un terç per al sector conservacionista i la ciència

TOTES LES NOTÍCIES