El Govern aprova el Projecte de llei que regula la taxa turística

Turistes arribant a un hotel
Turistes arribant a un hotel. Foto: Arxiu

El Consell de Ministres, a proposta del titular de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, ha aprovat el Projecte de la llei reguladora de l’Impost sobre les estades en allotjaments turístics. El text normatiu regularà l’aplicació de la taxa turística, una iniciativa inclosa en les línies programàtiques del Govern (H23).

Tal com ha explicat el ministre de Turisme i Telecomunicacions, l’aplicació d’aquesta taxa és finalista. És a dir, els ingressos recaptats per l’impost sobre les estades en allotjaments turístics es destinen a dotar el Fons per a l’impuls del turisme, a promoció turística del Principat d’Andorra, a l’impuls del turisme sostenible, responsable, inclusiu i de qualitat. També, a la protecció, la preservació, la recuperació i el millorament dels recursos turístics, així com al foment, la creació i al millorament dels productes turístics i al desenvolupament d’infraestructures i serveis relacionats amb el turisme.

Aquest Fons es configura com el mecanisme destinat a finançar polítiques per a potenciar la competitivitat d’Andorra com a destinació turística, i garantir-ne la sostenibilitat. Tal com estipula la normativa, el gestor del Fons esdevindrà el Ministeri encarregat del Turisme.

El fet generador de l’impost són les estades, per dies o fraccions, amb pernoctació o sense, que facin els contribuents en qualsevol dels allotjaments turístics previstos en la Llei general de l’allotjament turístic i en els grups d’allotjaments turístics, exceptuant les àrees d’acollida d’autocaravanes. Els contribuents d’aquest impost són totes les persones físiques que facin una estada en els allotjaments turístics.

L‘import de la taxa s’aplicarà per cada estada, per dia o fracció i per persona, depenent del tipus d’allotjament. Així, s’aplicarà un impost de 3 euros als allotjaments turístics de 5 estrelles; la taxa serà de 2 euros en els allotjaments turístics de 4 estrelles o 4 espigues així com en els habitatges d’ús turístic; en els allotjaments turístics de 2/3 estrelles, 2/3 espigues o en procés de classificació s’aplicaran 1,50 euros de taxa. Finalment, la taxa per a la resta d’allotjaments serà d’1 euro per estada.

Quedaran exemptes de l’aplicació de la taxa, les estades de residents andorrans; les estades de menors de 12 anys; les que tinguin una durada superior a 14 dies en un mateix allotjament turístic; les estades organitzades per decisió dels serveis socials del Govern; les estades que es facin per causa de força major, així com les que es duguin a terme en allotjaments categoritzats com a cases de colònies i albergs, quan estiguin organitzades o promocionades, totalment o parcialment, per entitats públiques andorranes.

El text normatiu s’ha compartit amb les empreses del sector, que han fet les seves aportacions les quals s’han recollit en el Projecte de llei i en les modificacions aprovades pel Govern que passaran a tràmit parlamentari durant els pròxims dies.

Jordi Torres ha explicat que, paral·lelament, s’ha iniciat el treball tècnic per configurar i parametritzar el portal tributari per tal d’incloure la gestió del nou impost de forma integrada als sistemes d’informació de Govern, així com actualitzar i configurar el Registre d’ocupació dels allotjaments turístics.

 

El Govern aprova la modificació de la Llei general de l’allotjament turístic i la modificació de la Llei pública Andorra Turisme, SA

En la mateixa sessió del Govern, i a proposta del ministre de Turisme i Telecomunicacions, s’ha aprovat la modificació de la Llei general de l’allotjament turístic que introdueix modificacions en el redactat, entre les quals destaquen la creació d’un nou grup dins de la modalitat de càmpings, per regular allotjaments amb unes característiques que no estaven previstes en la normativa vigent. Al mateix temps, es deroguen els articles que regulaven les bordes de muntanya i els allotjaments atípics, ja que queden inclosos en aquest nou grup anomenat “Glàmping“.

També es modifica l’estada màxima en les àrees d’acollida d’autocaravanes que passa de 48 hores a 24 hores. Alhora s’estipula la creació del servei de consergeria en els habitatges d’ús turístic i es regula el termini per presentar qualsevol modificació del registre.

Jordi Torres també ha exposat els termes de la modificació de la Llei pública Andorra Turisme, SA, aprovada pel Govern, que modifica, entre d’altres, la composició dels membres del Consell d’Administració designats pel Govern. Així s’estipula, la presidència l’ostentarà el ministre de Turisme, el càrrec de vicepresident l’ocuparà el ministre titular de Finances, també hi haurà un secretari designat pel ministre titular de Turisme i tres consellers designats pel Govern.

TOTES LES NOTÍCIES