Interior aprova els comitès mèdics del Cos Penitenciari

El centre penitenciari de la Comella
El centre penitenciari de la Comella. Foto: Arxiu

El Govern ha aprovat aquet dimecres, a proposta del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, dos decrets per a la creació dels comitès mèdics del Cos Penitenciari i del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. Ambdós textos tenen com a objectiu desenvolupar el precepte recollit en ambdues lleis que determinen que els exàmens mèdics i les revisions les duu a terme un comitè mèdic compost per un metge especialista en medicina del treball i pels metges especialistes o els professionals tècnics que designi el ministre competent en matèria de justícia.

Així, tal com es recull als decrets, el comitè mèdic té la funció d’efectuar els exàmens de salut específics i la revisió psicotècnica o mèdica dels membres del Cos Penitenciari i del Cos de Bombers en cas que es constati que existeixen símptomes o indicis suficients per creure que els ha sobrevingut algun problema físic, psíquic o sensorial que pot afectar negativament o que els pot fer no aptes per a l’activitat que han de desenvolupar, o que pugui posar en perill la seva integritat física o la d’altri.

A més, el comitè també actuarà quan calgui examinar-los perquè han presentat un certificat o es troben en una situació que ha de comportar la modificació de les condicions de treball i finalment quan calgui declarar-los en situació de reforma perquè es troben impedits per desenvolupar les funcions del lloc de treball que ocupen, però estan capacitats per exercir les funcions d’un altre lloc de treball.

El dictamen del comitè mèdic, que té caràcter vinculant, ha de ser motivat i les conclusions s’adopten per majoria dels membres que integren el comitè. El comitè estarà format per un metge especialista en medicina del treball i els metges especialistes o professionals tècnics titulats en l’àmbit que escaigui, d’acord amb el problema físic, psíquic o sensorial que sigui objecte de la revisió. Aquests metges i professionals són designats pel ministre competent en matèria de justícia.

 

Modificació del Reglament del Registre de Membres del Cos Penitenciari

De manera paral·lela, el Consell de Ministres també ha aprovat aquest dimecres la modificació del Reglament del Registre de Membres del Cos Penitenciari. El text es desprèn de la Llei del Cos Penitenciari i s’actualitza per donar resposta a la nova normativa en matèria de protecció de dades i a la mateixa normativa penitenciària.

El Registre de Membres del Cos Penitenciari és un fitxer informàtic que té per finalitat centralitzar les dades personals i de vinculació a l’Administració de tots els membres del Cos Penitenciari que regula el fitxer de dades personals del Registre de Membres del Cos Penitenciari, i subjecte a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES