Canillo aprova la revisió del POUPC, “una aposta ferma pel creixement ordenat”

Vista de Canillo
Vista de Canillo. Foto: Comú de Canillo.

Canillo ha aprovat aquest dijous la revisió del POUPC (Pla d’Ordenació i Urbanisme de la parròquia de Canillo), durant la sessió de Comú. Després de l’anàlisi de totes les al·legacions que han presentat els ciutadans al pla, el Comú de Canillo ha realitzat modificacions, però mantenint els principals eixos sobre els que es basava la revisió sotmesa a exposició pública el 9 de juny passat: “garantir un creixement urbanístic ordenat i de qualitat, preservar el patrimoni natural i cultural i facilitar el desenvolupament dels nuclis urbans existents”, segons s’afirma en un comunicat.

En aquest sentit, un dels aspectes més rellevants de l’actualització d’aquest pla és la reducció del sostre l’edificabilitat en sòl urbanitzable en un 57% de mitjana. Aquesta aposta es tradueix en que la implantació de les edificacions sigui ordenada: des d’una major densitat en els nuclis més habitats, a una de menor, a mesura que ens allunyem d’aquests. Per aconseguir aquest punt s’han creat cinc categories de sòl urbanitzable (claus urbanístiques). Així, a mida que les unitats d’actuació s’allunyen de nuclis urbans i es situen més en zones de major preservació natural i patrimonial, es modifiquen els paràmetres. En aquesta línia, s’estableix una clau de màxima protecció a diferents zones com ara la Vall de Mereig, la Vall de Montaup, la Vall del Riu i l’Armiana, la Vall de la Coma i Entor, i la Vall d’Incles.  

Pel que fa a les al·legacions, els cònsols, els consellers de la majoria de la comissió d’urbanisme, els tècnics del departament i els assessors externs (en total un equip de 8 als que s’afegeixen els tècnics d’Engitec) s’han bolcat des de mitjans d’agost en la revisió de les 195 al·legacions presentades per donar-hi resposta. En total, s’han efectuat 38 reunions de treball, a les quals cal afegir les 114 visites de ciutadans que l’equip del departament d’urbanisme va atendre al llarg de tot el període d’exposició pública. En total s’han dedicat més de 1.000 hores en aquesta fase de revisió i valoració. 

En relació a les 195 al·legacions, el 50% s’han resolt favorablement de manera total o parcialment; mentre que el 32% desfavorablement. La resta de les sol·licituds o bé han estat objecte només d’aclariments (14%), o bé han estat aspectes que no entraven dins el marc de la revisió del pla d’urbanisme (4%). 

Les tres demandes més habituals per part dels al·legants han estat un canvi de classificació cap a més edificabilitat de les seves parcel·les (46%), un canvi de delimitació de la unitat d’actuació en la que es situen les seves parcel·les (32%) o millores en la vialitat de la parròquia a nivell general o d’accés a les unitats d’actuació on es situen les seves parcel·les (19%). 

Les millores més destacables que s’han dut a terme a conseqüència de les demandes fetes en les al·legacions han estat en relació a la superfície edificable. Així, s’ha afegit la possibilitat d’implementar edificacions a través de l’ordenació volumétrica en totes les claus. Altres millores que s’han incorporat són la delimitació de 20 metres lineals màxim de façana i separació entre edificis de 6 m en el nucli antic, l’adaptació dels revestiments de les façanes a la tipologia de cada clau, l’eliminació de l’ús de la llosa en façanes, la millora del procediment per executar un vial en el cas que sigui compartit per dues unitat i la protecció dels camins de la parròquia quan el Comú ho consideri. 

D’altra banda les al·legacions fetes en període d’exposició pública també han permès introduir canvis en la delimitació de les unitats d’actuació. En aquest sentit, s’han introduït 55 modificacions, de les quals 17 en unitats d’actuació en sòl urbà i 38 modificacions en sòl urbanitzable: 10 canvis de classificació, 10 divisions, 5 unions, 4 modificacions de límits i 9 modificacions d’accessos a les unitats d’actuació. 

Cal destacar també que el Comú ha desestimat dur a terme el nou vial en el nucli urbà de Canillo que connecta la part alta amb la carretera CG-2. Un cop valorats per part de l’equip redactor els arguments aportats pels propietaris de la zona, s’ha optat per substituir dit vial incrementant l’amplada d’altres carrers ja existents que connecten amb la part alta del nucli antic de Canillo. 

Els pròxims passos consistiran en l’enviament de la documentació del POUPC al Govern d’Andorra per a la seva revisió. A més, en els dos mesos següents es comunicarà la decisió presa a cada al·legant. 

Decisió de futur

El cònsol major de la corporació, Francesc Camp, ha indicat: “Estem molt contents d’haver aprovat provisionalment el pla. Hem fet un pas de gegant i en un futur es veurà que hem pres una gran decisió. Vull agrair la comprensió dels ciutadans de Canillo. És un gran canvi que ha rebut, en general, una bona acceptació. Vull aprofitar per donar les gràcies per la feina feta que ha estat molt intensa a tot el departament d’Urbanisme i a tots els tècnics implicats”.

TOTES LES NOTÍCIES