S’actualitza el Reglament d’explotació de les captacions d’aigua destinades al consum humà

Una aixeta on surt aigua potable
Aixeta d’on surt aigua potable (Imatge de wirestock a Freepik)

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el Reglament relatiu a les condicions d’autorització de l’explotació de les captacions d’aigua destinades al consum humà amb l’objectiu de millorar i simplificar el procediment per a autoritzar-les. Es tracta d’una actualització de la normativa vigent amb la finalitat de seguir regulant la qualitat sanitària de l’aigua de consum humà, garantint així la qualitat de vida de la ciutadania.

Entrant al detall, el Reglament defineix les condicions, els estudis i els procediments per a l’autorització de l’explotació de les captacions d’aigua potable, les quals el text classifica en tres tipus diferents en funció del cabal captat, el tipus de gestió i la quantitat de persones que abasten. Amb l’objectiu de simplificar la tramitació administrativa i seguir garantint la protecció de la salut pública, el text defineix un únic perímetre de protecció del punt on es fa efectiva la captació física de l’aigua –que es determinarà a través d’un estudi hidrogeològic–, el qual al seu torn passarà a ser sòl no urbanitzable –d’acord amb el procediment previst en la Llei del sòl– i quan la captació actualitzi la seva situació.

D’aquesta manera, segons especifica el reglament, les administracions comunals hauran de tenir en compte en el seu Pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) la classificació de la zona del perímetre de protecció de cada captació com a sòl no urbanitzable. A banda d’aquest perímetre, el Reglament defineix també tres àrees d’influència (immediata, pròxima i llunyana) al voltant d’aquest.

Així mateix, les autoritzacions de les explotacions concedides per l’Executiu prèviament a l’entrada en vigor d’aquest Reglament tenen plena validesa, tot i que els titulars tenen un termini màxim de cinc anys per a efectuar les modificacions oportunes de les dades i els assentaments registrals respectius. De la mateixa manera, els titulars de les captacions d’aigua de consum humà que exploten actualment una captació i que encara no disposen de la corresponent autorització administrativa disposen d’un termini de cinc anys per a regular la seva situació. El Reglament també inclou que els projectes constructius de captacions d’aigua destinada al consum humà han d’obtenir, prèviament a l’aprovació del projecte, l’autorització d’explotació del recurs hídric.

D’altra banda, el Reglament estableix la creació d’una de les captacions per a mantenir un cens estatal actualitzat sobre la qüestió. Aquest registre també inclourà les captacions destinades a habitatges aïllats sense connexió a les xarxes públiques o privades de subministrament.

Finalment, el Reglament modifica la composició i el funcionament de la Comissió Tècnica d’Aigua de Consum Humà (CTACH), la qual està formada pels directors dels departaments encarregats de la salut, de la gestió del medi aquàtic i de l’ordenament del territori, així com els tècnics dels ministeris corresponents que hagin estat expressament designats. La CTACH té com a funcions principals coordinar l’aplicació de la normativa sectorial, elaborar protocols per a coordinar el treball interministerial, facilitar les dades que figuren als registres corresponents i informar de les captacions d’aigua de consum humà segons la normativa vigent.

TOTES LES NOTÍCIES