El parc automobilístic creix un 2,1% durant el 2020

Trànsit dens
Trànsit dens. Foto: ARXIU

El parc automòbil d’Andorra a 31 de desembre de l’any 2020 és de 91.355 vehicles, xifra que representa un augment de 1.911 unitats, equivalent a una variació del +2,1% respecte als 89.444 vehicles existents el 31 de desembre de l’any 2019.

Per tipus de vehicle, el nombre de turismes presenta l’increment en valor absolut més elevat (+1.224 unitats), assolint la xifra de 61.622 turismes l’any 2020, un +2,0% més que l’any anterior. El nombre de motocicletes i de ciclomotors és de 16.655 unitats, equivalent una variació absoluta de +544 unitats respecte a l’any anterior, el que representa un augment del +3,4%. El volum de camions i camionetes també s’incrementa respecte l’any 2019 (+0,8%, +53 unitats) i situen el nombre total en 6.507 unitats. Per últim, el nombre d’altres vehicles al final de l’any 2020 és de 6.571 unitats, un creixement de +90 unitats que suposa una variació del +1,4% respecte l’any anterior.

En l’evolució històrica del parc automòbil d’Andorra s’observen increments anuals elevats i constants des de l’any 1999 fins l’any 2008, quan la xifra superava els 76.000 vehicles, i aquest valor es manté estable fins l’any 2013. En els darrers set anys s’ha reprès la tendència a l’alça, motivada principalment per l’ascens de turismes i motocicletes.

 

Parc automòbil per tipus d’energia

Pel que fa al tipus d’energia, l’any 2020 tots els vehicles presenten variacions positives respecte l’any 2019. Quant als més nombrosos, el grup que augmenta més és “Gasolina” (que representa el 48,0% dels vehicles), amb +1.349 unitats, fet que suposa un increment del +3,2%. El grup “Gasoil” (el 46,0% dels vehicles) augmenta en +158 unitats, xifra que suposa un creixement del +0,4%. Cal destacar l’augment continuat que mostren els vehicles “Elèctrics 100%”, els quals ja suposen el 0,5% del total de vehicles del parc, i l’any 2020 ha elevat el seu nombre en +79 unitats (un augment del 21,6% respecte l’any 2019). Respecte dels vehicles híbrids (tant els endollables com els que no ho són), creix el nombre global d’aquests d’automòbils en +272 unitats, equivalent a
una variació del +45,9% en relació l’any anterior. Per últim, els vehicles del grup “Sense carburant” incrementen el seu nombre en el +1,3%, amb +53 unitats respecte al 2019.

Pel que fa a la distribució dels turismes segons el tipus d’energia, a finals de l’any 2020 totes les varietats presenten variacions positives respecte l’any 2019. Quant als grups més nombrosos, el de “Gasolina” presenta l’augment més elevat, amb +785 unitats, fet que suposa una variació del +3,2%. El tipus d’energia “Gasoil” creix en +108 unitats, xifra que suposa un augment del +0,3%. La distribució entre els turismes de gasolina i els de gasoil s’anivella any rere any, encara que els vehicles propulsats amb motor de gasoil continuen sent més freqüents que els de gasolina i de mobilitat elèctrica, que s’han incorporat recentment en el parc automòbil.

 

Antiguitat del parc automòbil

L’antiguitat mitjana del parc automòbil se situa en els 15,0 anys l’any 2020, el que suposa un increment del +2,7% respecte de l’any 2019, continuant en la tendència d’augment progressiu enregistrada els darrers anys. S’han eliminat els vehicles de museu i col·leccionista del còmput.

El grup de vehicles amb una antiguitat” de “més de 20 anys” presenta, al 2019, variacions positives respecte la distribució per grup de l’any 2019 en els quatre tipus de vehicles. En canvi, el grup d’antiguitat “10-20 anys” presenta variacions negatives respecte l’any anterior en tots quatre tipus de vehicles, mentre que el grup de vehicles amb una antiguitat de “0-10 anys” presenta variacions positives en “Turismes”, “Motocicletes i ciclomotors” i “Camions i camionetes” i variacions negatives en “Altres”.

 

Ràtios de vehicles per habitant

Atenent a les dades de final de l’any 2020 i segons el tipus de vehicle, hi ha 790 turismes, 213 motocicletes o ciclomotors i un total de 1.171 vehicles per cada 1.000 habitants, i totes tres ràtios experimenten tendències a l’alça en els darrers anys.

Respecte al tipus de combustible, de cada 1.000 turismes, un total de 414 correspon al grup de “Gasolina” i 568 al grup de “Gasoil”. Els turismes del grup “Gasolina” mostren una tendència a la baixa en aquest últim any, igual que els de “Gasoil”.

La ràtio dels vehicles de mobilitat elèctrica, sense incloure-hi el grup “Altres”, se situa en 7,9 per cada 1.000 vehicles, un augment del 16,6% en relació a l’any 2019. Aquesta ràtio experimenta una tendència a l’alça en els darrers tres anys.

 

Vehicles inspeccionats

Durant l’any 2020, es van inspeccionar un total de 39.155 vehicles, un -0,2% amb respecte a l’any 2019. D’aquests, un 78,6% van ser turismes, un 10,3% motos, un 6,7% furgonetes, un 2,1% camionetes i un 1,8% camions.

Quant al tipus d’energia, el 63,8% dels vehicles inspeccionats són de gasoil i el 35,8% són de gasolina. La resta, es distribueix en un 0,3% híbrids de gasolina no endollable i en un 0,1% de vehicles 100% elèctrics.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES