El BioBlitz, a la Seu, inventaria en total 60 espècies

Persones que han participat al BioBlitz, a la Seu d'Urgell (Aj. la Seu)
Persones que han participat al BioBlitz, a la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

Com a resultat del tercer BioBlitz realitzat a la Seu d’Urgell, concretament al riu Segre, s’han pogut inventariar tres grups biològics: 34 espècies de flora, 21 d’ocells i 5 de peixos. Pel que fa a la vegetació, en aquest BioBlitz s’han inventariat diverses espècies autòctones i pròpies de bosc de ribera com el vern (Alnus glutinosa), el pollancre (Populus nigra) com també d’altres al·lòctones i força esteses com la nyàmera (Helianthus tuberosus) o l’om siberià (Ulmus pumila).

Respecte a les aus també s’han pogut observar la comunitat d’ocells esperada per l’època de l’any amb la presència d’alguns ocells migradors com el còlit gris (Oenanthe oenanthe) i l’àguila marcenca (Circaetus gallicus).

Pel que fa els peixos, cal dir que s’han trobat les espècies esperades en la tipologia de riu inventariat com són la truita de riu (Salmo truta) o el barb cua-roig (Barbus haasi), ambdues autòctones pròpies dels cursos de muntanya mitjana. Cal dir, però, que també s’hi han trobat espècies al·lòctones com el gobi (Gobio gobio) o el Phoxinus que hi va ser introduït per a donar aliment a les truites i que ja forma part de la comunitat de peixos que es poden trobar al riu Segre.

Tot i que no forma part de la comunitat de peixos, també es va poder inventariar el cranc senyal (Pacifastacus leniusculus) d’origen americà, espècie invasora que pot provocar canvis en hàbitats i alterar la funció dels ecosistemes. Cal dir que són font d’alimentació de la llúdriga (Lutra lutra) de la qual s’ha trobat rastres al voltant de l’àrea d’inventari.Tècniques

Per a dur a terme l’inventari de peixos s’ha fet servir la tècnica de pesca elèctrica que permet, a través d’una petita corrent elèctrica, capturar-los i estudiar-los científicament.

Pel que fa a les plantes, s’ha mostrat als participants l’ús de l’aplicació mòbil PlantNet que mitjançant una fotografia permet la identificació d’espècies alhora que s’inventaria la vegetació. Aquestes aplicacions poden ser molt útils per a la gent no experta en botànica per a poder conèixer la flora de l’entorn.

Per a poder identificar les espècies d’ocells s’ha fet de manera visual o a través del seu cant.

Recordar que un BioBlitz és una activitat de ciència ciutadana adreçada tant a nens com a adults que pretén, per una banda, donar a conèixer el mètode científic d’estudi de les espècies d’un espai, alhora que se n’inventaria la biodiversitat, i per l’altra permet que els ciutadans prenguin consciència de la biodiversitat i de la natura que hi ha en un espai proper a la ciutat com és, en aquest cas, el riu Segre.

[do_widget id=category-posts-pro-64]