Cau un 28,7% la base repercutida de l’IGI al primer trimestre del 2021

Feix de bitllets d'euro
Feix de bitllets d’euro. Foto: ARXIU

L’impost general indirecte (IGI) i pel que fa a les autoliquidacions d’aquest impost, la base repercutida va ser de 888,63 milions d’euros, el primer trimestre del 2021, el -28,7% respecte el període homòleg de l’any anterior, i la quota repercutida va ser de 36,08 milions d’euros el -30,1% respecte el mateix període de l’any anterior. Amb la mateixa tendència, la base suportada va ser de 618,09 milions d’euros, el -24,5% respecte el primer trimestre del 2020. Pel que fa a la quota suportada, aquesta va ser de 25,33 milions d’euros, el que va suposar una variació interanual del -23,1%. Tenint en compte la totalitat de l’IGI, aquest va ser de 22,39 milions d’euros. L’IGI grava els lliuraments de béns i les prestacions de serveis efectuats en territori andorrà per empresaris o professionals a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional, en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, així com les importacions.

L’impost de la renda de no residents fiscals (IRNR), que s’aplica a les persones físiques o jurídiques que obtenen rendes al Principat sense ser residents, el primer trimestre del 2021, va generar una base de tributació de 25,05 milions d’euros, el +15,7% respecte el mateix període de l’any anterior. La quota de liquidació va ser de 1,55 milions d’euros.

L’impost de transmissions patrimonials (ITP) va ser de 2,83 milions d’euros el primer trimestre del 2021, el -17,0% respecte el mateix període de l’any anterior. En relació a la liquidació de plusvàlues, va ser de 1,54 milions d’euros, amb una variació interanual del -39,4%.

L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) grava la renda obtinguda per les persones físiques que tinguin la consideració de residents fiscals en territori andorrà. L’any 2019, la base de tributació general va ser de 782,70 milions d’euros, el +4,1% respecte l’any 2018. Un cop aplicades les reduccions, la base de liquidació general va ser de 392,90 milions d’euros, el +8,1% que l’any anterior. En relació a la quota de liquidació, aquesta va ser de 34,30 milions d’euros, el +6,5% en relació a l’any anterior.

L’impost sobre societats (IS) grava la renda de les persones jurídiques. En relació a la base de tributació, en els casos on aquesta ha sigut positiva, l’any 2019 va ser de 918,54 milions d’euros, el +64,5% respecte l’any anterior, i en els casos on va ser negativa va ser de -150,7 milions d’euros. En relació a la quota de liquidació, va ser de 44,40 milions d’euros, amb una variació interanual del +18,6%.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES