Renovada, per un any més, l’autorització d’importació de residus de la Cerdanya

El centre de tractament de residus
El centre de tractament de residus. Foto: Arxiu

El Govern ha aprovat aquest dimecres la renovació, per un any més, de l’autorització d’importació de residus municipals de la Cerdanya per a la valorització energètica al Centre de Tractament de Residus d’Andorra (CTRASA). Seguint amb les autoritzacions aprovades des del 2017, s’aprova la importació d’un màxim de 10.000 tones per any de residus municipals no perillosos procedents d’un tractament mecànic de trituració.

La comarca de la Cerdanya es troba en una situació excepcional de saturació del seu abocador comarcal de residus municipals i no posseeix ni pot posseir, segons criteris raonables, la capacitat tècnica suficient ni les instal·lacions necessàries suficients per valoritzar energèticament els residus generats en el seu territori. Així, la importació de residus s’emmarca en la conveniència d’aplicar el principi de proximitat geogràfica, de prioritat de valorització i d’autosuficiència en tot allò relatiu al trasllat de residus, en particular quan la destinació dels residus sigui l’eliminació i la utilització dels mètodes i les tecnologies més adequats per garantir un nivell elevat de protecció de la salut humana i del medi ambient.

L’acord especifica que la planta de valorització energètica d’Andorra és adequada per valoritzar els residus, segons mètodes ambientalment racionals i eficients, i compleix amb els criteris de valorització energètica establerts en la directiva del Parlament Europeu i del Consell. A més, la jerarquia de gestió de residus establerta en la Directiva del Parlament Europeu i del Consell estableix un ordre prioritari de gestió, i per la qual es considera més eficient la valorització energètica que la disposició en abocador.

Finalment, cal recordar que en aquest marc d’entesa amb els territoris veïns Andorra exporta prop del 70% dels residus generats al Principat.

TOTES LES NOTÍCIES