La despesa pública agregada suposa el 49,2% del PIB

liquidació despeses
Gràfic de la liquidació de despeses i ingressos. Font: Departament d’Estadística

Es presenta la informació de la liquidació pressupostària d’ingressos i despeses del sector públic per a l’exercici 2020, que inclou l’administració pública i les societats públiques participades per l’administració pública, segons la classificació per sectors i subsectors institucionals d’acord amb els criteris i les definicions del Sistema europeu de comptes 2010 (SEC 2010).

La liquidació de despesa agregada del sector públic per al 2020 és d’1.232.627,61 milers d’euros, sense tenir en compte els actius ni els passius financers, amb un increment del +7,3% respecte a la liquidació de l’exercici anterior, i representa el 49,2% del PIB.

El sector S.13 administracions públiques, que engloba l’Administració central, les institucions sense finalitat de lucre, les societats públiques no de mercat, les administracions locals i els fons de la seguretat social, té una liquidació de despeses per al 2020, sense tenir en compte els actius ni els passius financers, d’1.067.806,76 milers d’euros, amb un increment del +6,0% respecte a la liquidació de l’exercici anterior. Aquest import significa el 42,6% del PIB.

La despesa liquidada pel Govern d’Andorra per al 2020, sense tenir en compte els actius ni els passius financers, és de 503.133,64 milers d’euros, amb un increment del +14,7% respecte a la liquidació de l’exercici anterior. Aquest import suposa el 47,1% de la despesa liquidada del sector “administracions públiques” i el 20,1% del PIB.

Si no es consideren, a més, les despeses del Govern que són transferències cap al mateix sector “administracions públiques”, el sector “S.13 administracions públiques” liquida despeses per valor de 807,5 milers d’euros, import que representa el 83,0% de la despesa del sector públic i el 32,2% del PIB.

TOTES LES NOTÍCIES