Josep Roig recull el neguit del Sindicat d’Ensenyament Públic

Josep Roig, segon per l'esquerra, amb membres del Sindicat d'Ensenyament Públic (SDP)
Josep Roig, segon per l’esquerra, amb membres del Sindicat d’Ensenyament Públic (SDP)

Ahir dijous, 29 de juny, el president de Progressistes-SDP, Josep Roig, es va reunir amb una representació del Sindicat d’Ensenyament Públic. Marisa Santos i Laura Bragança van exposar les seves preocupacions pel que fa a les condicions laborals del personal docent i la necessitat d’avaluar el sistema educatiu i la implementació del PERMSEA.

Per la seva banda, Josep Roig, que estava acompanyat pels membres de la CPN de Progressistes-SDP Alain Mateu, Marian Sanchiz i Elisabet Zoppetti, van escoltar amb atenció els seus neguits, els quals, s’han compromès a traslladar i tractar amb el grup parlamentari de l’aliança socialdemòcrata.

Més concretament, ambdues parts han debatut a l’entorn de dues qüestions importants. D’una banda, la necessitat de vetllar per la qualitat del sistema educatiu andorrà i, de l’altra, garantir que els docents gaudeixin d’unes condicions laborals dignes.Vetllar per la qualitat del sistema educatiu andorrà

Pel que fa a la qualitat del sistema educatiu, ambdues parts han coincidit en la necessitat d’impulsar un pla nacional d’avaluació del PERMSEA que permeti identificar els seus punts forts i les seves febleses, i copsar l’impacte de la seva implementació en termes de resultats d’aprenentatge. En paraules del president d’SDP, es tracta “d’introduir tots aquells mecanismes de millora que calguin per a garantir un sistema educatiu de qualitat.”

D’altra banda, Roig, també planteja la necessitat de “recuperar l’Observatori Nacional de la Qualitat en l’Educació per a construir indicadors de qualitat pedagògica i realitzar avaluacions periòdiques del sistema educatiu que orientin la presa de decisions en política educativa i permetin fixar objectius i elaborar plans de millora.”Garantir que els docents gaudeixin d’unes condicions laborals dignes

La secretària general del SEP, Marisa Santos, ha exposat la situació complicada dels docents eventuals i interins, molts dels quals en situació d’interinatges de llarga durada i que no tenen cap oportunitat per a presentar-se a un edicte públic per la seva situació. Des del SEP, es considera que cal modificar el Reglament que regula la borsa d’interins per a garantir uns processos d’avaluació més clars i transparents.

Ambdues parts reconeixen aquesta situació, així com la necessitat de reclamar a l’Administració educativa una planificació de la consolidació progressiva dels llocs de treball ocupats per treballadors públics interins i reduir la proporció existent de personal eventual al Cos Especial d’Educació fins a arribar a un màxim del 15%. En aquest procés, es coincideix en la necessitat que es tingui en compte els anys d’experiència docent fins al moment de consolidació de la plaça, a tots els efectes.

Es tracta també la necessitat d’implementar la carrera professional dels docents, que ha d’estar basada en el mèrit i l’adequació, i que alhora incentivi el reconeixement de la funció docent del professorat. En la reunió mantinguda, les representants del SEP han mostrat la seva preocupació per la forma en què els docents i el personal eventual i interí ja en actiu seran situats en el grau de carrera professional que correspongui.

La representació d’SDP ha aprofitat la reunió per a compartir amb les representants del SEP la necessitat de proveir el personal docent de les eines i equipaments necessaris per a dur a terme la tasca educativa en les millors condicions, a requeriment de les innovacions i adequacions del sistema.

Ambdues parts també han parlat de la necessitat que l’Administració educativa posi les mesures necessàries perquè es respecti el dret del personal a la desconnexió digital.

TOTES LES NOTÍCIES