Ja es coneixen els requisits d’accés i el procediment d’adjudicació dels habitatges de protecció pública

Ja es coneixen els requisits d’accés i el procediment d’adjudicació dels habitatges de protecció pública
Edificis d’habitatges a Canillo. Foto: Arxiu

El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha presentat aquest dimarts el Reglament dels requisits d’accés i el procediment d’adjudicació dels habitatges de protecció pública.

Un text que, per primera vegada, regula les condicions d’accés i de selecció dels beneficiaris dels habitatges de protecció pública i el procediment, així com les situacions d’urgència que donen lloc a l’accés de forma temporal a un habitatge de protecció pública.

Durant la roda de premsa, Filloy ha recordat que la Llei de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) defineix que els habitatges de protecció pública o habitatges socials –construïts sobre terrenys públics o privats– són destinats únicament al lloguer i adjudicats en funció de les necessitats socials.

Així doncs, partint d’aquesta premissa, el Reglament estableix una gestió integral de l’habitatge de protecció pública de manera que, a més de la gestió econòmica per part de l’INH, es compta amb una gestió social mitjançant una intervenció socioeducativa intensiva adreçada a persones amb risc d’exclusió social i residencial greu o moderat basada en el model ‘Primer, la Llar’ (Housing First, en anglès).

Per al seu desenvolupament, el mateix Reglament crea el Registre de sol·licitants dels habitatges de protecció pública (adscrit a l’INH), que té com a objectiu general mesurar les necessitats d’habitatge de protecció pública i, com a específic, vehicular les demandes d’aquest tipus d’habitatge.

És a dir, tal com ha remarcat Víctor Filloy, el registre servirà per a proporcionar informació sobre les necessitats d’habitatge, indicadors d’habitatge i perfils de les persones beneficiàries, així com per a tenir la base per a l’adjudicació dels habitatges de protecció pública.

Per tant, per a aspirar a l’adjudicació d’un habitatge de protecció pública és requisit imprescindible estar inscrit en el registre abans de l’inici del procediment d’adjudicació.

 

Requisits d’accés i alta al Registre de sol·licitants d’habitatges de protecció pública

Pel que fa als requisits per a poder accedir al Registre de sol·licitants d’habitatges de protecció pública; s’ha determinat la necessitat d’haver d’acreditar la residència legal, efectiva i permanent a Andorra durant un mínim de 5 anys, ser major d’edat o menor d’edat emancipat i ser família unipersonal o unitat de convivència.

En l’àmbit econòmic, els ingressos de la persona sol·licitant o unitat de convivència han de ser iguals o inferiors al llindar econòmic de cohesió social (LECS) personal o familiar, segons correspongui. A més, la persona sol·licitant o unitat de convivència no pot superar el barem de valoració patrimonial.

Així mateix, com a condició a complir, s’ha d’acreditar la necessitat d’habitatge, bé per no disposar-ne o per no disposar-ne d’un adequat o assequible. El ministre ha explicat que per a demostrar la necessitat d’habitatge es poden acreditar les següents situacions: la persona no disposa d’un habitatge en propietat, amb dret de superfície o usdefruit o arrendament; l’habitatge ha estat declarat ruïnós; o l’immoble no disposa de cèdula o certificat d’habitabilitat o no compleix amb els requisits per a renovar-la.

Alhora es pot justificar la necessitat en cas que la persona sol·licitant o membre de la unitat de convivència acrediti la condició de discapacitat amb mobilitat reduïda permanent, si l’habitatge està ubicat en un edifici que no compleix la normativa d’accessibilitat vigent i no poden fer-se ajustos raonables.

També es pot manifestar la necessitat si l’habitatge no és adequat perquè la superfície és inferior al llindar d’ocupació o si la persona sol·licitant o la unitat de convivència destina més del 35% dels seus ingressos al pagament de totes les despeses vinculades amb l’habitatge.

Si la persona sol·licitant acompleix tots els requisits mencionats pot formalitzar la seva sol·licitud d’inscripció al registre mitjançant el formulari disponible a la pàgina web www.inh.ad, que haurà de presentar a la seu de l’INH. El formulari estarà disponible a partir de l’1 de juliol del 2022. En cas de necessitar-ho, el sol·licitant pot requerir i rebre el suport per part de l’INH i de l’Oficina de l’Habitatge del Govern.

Per a l’adjudicació dels habitatges de protecció pública s’ha definit un llistat de col·lectius preferents i prioritaris: persones amb una edat igual o superior a 55 anys, persones amb una edat igual o inferior a 30 anys, persones en situació de risc d’exclusió social, víctimes de violència de gènere o domèstica, i les persones vinculades de forma puntual o intermitent a qualsevol dels serveis adscrits a Afers Socials sense projecció de millora de la seva situació.

També són preferents les persones sense llar (aquelles que no disposen d’un domicili fix ni reuneixen les condicions de vida per a mantenir un habitatge estable, permanent i adequat, i tampoc no disposen de mitjans per a obtenir-lo), així com les persones amb discapacitat psíquica, amb un grau de menyscabament mínim del 33%, o que pateixen una conducta d’addicció amb seguiment mèdic i adherència al tractament.

 

Procediment d’adjudicació dels habitatges de protecció pública i model ‘Primer, la Llar’

En relació amb el procediment d’adjudicació, aquest s’inicia quan el Comitè Director de l’INH aprova l’oferta pública d’habitatge i segueix amb la publicació al BOPA de la llista provisional de les persones inscrites al registre a través del número de cens.

Seguidament se sol·licita un informe a Afers Socials, d’acord amb els compromisos del programa ‘Primer, la Llar’, i es procedeix a l’adjudicació mitjançant el sistema de puntuació definit reglamentàriament amb publicació de la llista definitiva al BOPA.

Finalment, es formalitza el contracte de cessió administrativa d’habitatge de protecció pública amb el lliurament de claus. La durada del contracte està lligada a l’evolució social de la persona interessada, en base al model ‘Primer, la Llar’.

Precisament, el ministre ha posat en relleu que la incorporació d’aquest model “afegeix la capa de la gestió social” dels habitatges. I és que es concep que l’habitatge constitueix un recurs per a assolir una vida autònoma i la integració en la vida comunitària, que permet realitzar un procés de recuperació, reinserció i adquisició de plena autonomia personal amb suport socioeducatiu.

Aquest suport, ha avançat Víctor Filloy, es durà a terme mitjançant un concurs –que licitarà l’INH– per a la gestió social entre entitats socials.

TOTES LES NOTÍCIES