Més control per a les armes que hi ha a Andorra

Més control per a les armes que hi ha a Andorra
Una pistola (ARXIU)

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha explicat que el Reglament d’armes, aprovat mitjançant Decret en la passada sessió de Consell de Ministres, regula la classificació de les armes, en funció de si es tracta d’armes prohibides, reglamentades o d’armes reglamentades el port de les quals està prohibit.

Aquest Reglament, ha explicat el ministre, estipula la creació del Registre integrat d’armes del Principat d’Andorra, com a fitxer central de dades en matèria d’armes, que s’adscriu al Cos de Policia, i en el qual es registra, de forma informatitzada la informació relativa a les armes i, més específicament, el control i la traçabilitat de les armes existents al país.

El Reglament d’Armes desplega l’articulat de la Llei qualificada de seguretat pública, aprovada el mes de novembre passat, que estipula la regulació de les condicions d’explotació d’armeries, tallers de reparació d’armes, camps i galeries de tir -l’obertura dels quals resta subjecta a l’autorització prèvia del director del Cos de Policia-.

La llei qualificada també preveu la creació dels fitxers de dades necessaris per acomplir els convenis internacionals i la normativa interna en matèria d’armes.

Tal com ha exposat el secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, el text regula la classificació de les armes, en funció de si es tracta d’armes prohibides, reglamentades o d’armes reglamentades el port de les quals està prohibit.

També es crea el Registre integrat d’armes del Principat d’Andorra, com a fitxer central de dades en matèria d’armes, que s’adscriu al Cos de Policia, i en el qual es registra, de forma informatitzada, i segons les disposicions d’aquest Reglament, la informació relativa a les armes i, més específicament, tota la informació necessària per a localitzar les armes de foc.

Es regulen també les condicions d’obertura i explotació per a fabricar, reparar, i comercialitzar armes, com també les condicions de fer de mitjancer i d’obrir i explotar camps i galeries de tir, el concepte dels quals s’amplia en relació amb les noves armes reglamentades.

L’articulat regula la importació, l’exportació i el trànsit de les armes, les transaccions tant pel que fa a les compravendes efectuades per establiments autoritzats, com pel que respecta a les transaccions entre particulars, estableix el règim dels permisos d’armes i del port i ús de les armes i regula les normes de seguretat que han de respectar les persones que en tinguin en possessió.

TOTES LES NOTÍCIES