Del comiat lliure

Gabriel Ubach
Gabriel Ubach és el secretari general de l’USDA. Foto: ARXIU

En primer lloc, l’Article 84 de la Llei de Relacions Laborals andorrana regula el COMIAT NO CAUSAL i permet a les empreses acomiadar a un treballador sense CAP MOTIU sempre que se li pagui una indemnització i un preavís reduït en dos úniques excepcions: que no sigui una assalariada embarassada o un representant dels treballadors.

D’aquesta regulació, resulta molt clar que el comiat laboral a Andorra ÉS LLIURE.

Contràriament, a Espanya només es pot acomiadar SENSE JUSTIFICAR CAP MOTIU, com a Andorra, si és un ALT o ALTA DIRECTIVA o UN EMPLEAT o EMPLEADA DE LA LLAR (Comiats regulats per dos Real Decrets i no per la Llei Laboral espanyola) sempre que se li pagui una indemnització i un preavís reduït, però NO EXISTEIX cap Llei laboral que permeti acomiadar laboralment a qualsevol altra categoria professional. És a dir, al gran col·lectiu de treballadors i/o treballadores. Si una empresa acomiada a una persona sense CAP MOTIU, el comiat serà NUL amb dret al reintegrament al seu lloc de treball, situació absolutament diferent al comiat NO CAUSAL andorrà.

També son afirmacions desafortunades i no ajustades a Dret quan es manifesta que el comiat objectiu a Espanya és una fórmula equivalent.

El comiat objectiu a Espanya, tan en comiats individuals com col·lectius, és molt semblant al comiat objectiu al nostre país, però OBLIGA a les empreses a demostrar la existència de causes econòmiques negatives, organitzatives, tècniques, productives i/o de força major. És a dir, obliga a acreditar documentalment qualsevol d’aquestes causes, però mai permet acomiadar sense JUSTIFICAR CAP MOTIU.

I, en qualsevol cas, obliga a les empreses a consultar amb la representació dels treballadors l’aplicació o no d’aquests comiats objectius i, en cas de no consensuar un acord, serà la autoritat laboral (comiats col·lectius) i el Jutjat del Social (comiats individuals) els que decidiran si el comiat o comiats objectius son ajustats a dret i es poden executar.

Per aquesta raó, resulta evident que la informació  que manifesta que el comiat no causal andorrà i el comiat objectiu espanyol son equivalents, NO ÉS CERT.

I és menys cert encara el que diu que el comiat objectiu espanyol és a efectes pràctics un acomiadament NO CAUSAL. ÉS ABSOLUTAMENT EQUIVOCADA I NO AJUSTADA A DRET aquesta manifestació.

El comiat NO CAUSAL andorrà no exigeix cap motiu i el comiat objectiu espanyol exigeix clarament motius, exigeix un acord amb els treballadors si es vol acomiadar i, en cas de no acord, serà l’autoritat laboral i/o els Jutjats del Social qui decidiran si el comiat és procedent o és nul per falta de causa.

I en un petit país com el nostre, hem de dir que les informacions lamentablement equivocades i temeràries difoses per la premsa sobre els comentaris correctes fets per Unió Sindical d’Andorra sobre el comiat a Espanya i a Andorra han provocat que, persones encara menys informades que els mitjans de comunicació sobre la reglamentació laboral als dos països intoxiquin i creïn un clima equívoc .

 

Gabriel Ubach Valdivia

Secretari General de la Unió Sindical dAndorra

TOTES LES NOTÍCIES