conductora al capvespre

El nombre de persones amb permís de conduir a 31 de desembre de l’any 2019 és de 50.371, amb una variació anual positiva del +0,2%. El nombre de categories vigents ha estat de 194.096, cosa que representa una variació percentual positiva del +0,3% respecte a l’any anterior.

El nombre de dones amb permís de conduir augmenta un +0,2% (21.875 dones, fet que suposa un 43,4% del total). El nombre d’homes amb permís també augmenta un +0,2% (28.496 homes, que representen un 56,6%).

Pel que fa a l’edat de les persones amb permís, el grup amb dades significatives que augmenta més és el de majors de 60 anys (+414 permisos), amb un +4,3%. La franja d’edat en què el nombre de persones amb permís disminueix més és la de 30-39 anys (-367), amb un -3,8% respecte a l’any anterior.

El nombre mitjà de categories per permís és de 3,85. Aproximadament 8 de cada 10 persones majors d’edat posseeixen permís de conduir, sent aproximadament 9 de cada 10 homes i aproximadament 7 de cada 10 dones.