La formació en les empreses, una assignatura pendent?

La formació en atenció al client és molt important per a un país com Andorra
La formació en atenció al client és molt important per a un país com Andorra (freepik)

En termes generals, quant a l’organització de formació i l’avaluació de les necessitats, les empreses que tenen una persona o una unitat amb la responsabilitat d’organitzar les activitats de formació per als treballadors representen el 46,2% del total, i el 40,5% de les empreses avaluen les necessitats de competències i coneixement dels treballadors. Com més treballadors tenen les empreses, més s’eleven aquests percentatges.

En relació amb les competències que les empreses consideren més importants per al seu desenvolupament en els anys vinents, destaquen, en primer lloc, les d’atenció al públic i el tracte als clients, seguides del treball en equip i les competències de direcció.

Les empreses que van detectar necessitats formatives per als treballadors representen un 26,2% del total i el 14,3% de les empreses tenen una planificació de formació reflectida en un pla o programa escrit. Les empreses que solen tenir un pressupost anual per a la formació dels treballadors són el 18,5% del total de les empreses. Tanmateix, el percentatge d’empreses en què els representants legals dels treballadors o els treballadors de l’empresa solen estar involucrats en el procés de gestió de la formació és del 23,8% per a l’any 2021.

Pel que fa a les empreses formadores de cursos o altres formacions per als treballadors per a l’any 2021, representen el 48,5% del total de les empreses del país dels sectors enquestats.

Del conjunt dels sectors enquestats, els treballadors que van rebre formació en cursos durant l’any 2021 van ser 9.481, dels quals 4.906 eren homes i 4.575 eren dones. Cal destacar que en el sector “serveis” hi ha més formació en cursos per als treballadors i que les dones s’han format més que els homes. No obstant això, pel que fa al percentatge de treballadors formats en cursos respecte al total de treballadors assalariats de tots els sectors enquestats, s’observa que els homes formats representen el 31,4% del total d’homes assalariats i les dones formades en cursos representen el 37,5% de les dones assalariades.

Els homes entre 35 i 44 anys són els que més cursos han rebut; en canvi, les dones entre 45 i 54 anys són el grup que ha rebut més formació en cursos.

L’any 2021, les empreses dels sectors enquestats van organitzar i fer per als seus treballadors un total de 167.110 hores en cursos. El sector dels “serveis” destaca amb 144.011 hores en cursos de formació.

A més a més, és important destacar que el 81,9% del total dels cursos es van fer durant la jornada laboral.

Els cursos dissenyats i gestionats per les empreses mateixes representen el 32,3% del total, i els cursos dissenyats i gestionats per una altra organització són el 67,7% restant. El sector dels “serveis” en aquest cas és el que més cursos té dissenyats per les pròpies empreses, amb el 36,2% del total de les empreses.

Pel que fa a les seccions i activitats econòmiques amb un nombre més elevat d’hores de mitjana de formació per participant, destaquen les seccions de la “Informació i comunicacions”, amb 39,7 hores de mitjana per participant en cursos; la “Indústria manufacturera” amb 35,5 hores de mitjana per participant, i les “Activitats professionals, científiques i tècniques” amb 29,1 hores per participant. La mitjana global de tots els sectors està en 17,6 hores per participant en cursos.

Les competències que les empreses enquestades consideren més importants pel que fa a les hores de cursos són les “competències tècniques, pràctiques i altres específiques del lloc de treball (maneig de maquinària, medicina, enginyeria, etc.)” amb el 45,8%, seguides del “treball en equip” amb el 27,4%, de les competències de “direcció (organització i planificació de les tasques del personal al seu càrrec)” amb el 23,7% i de les competències “d’atenció al públic / tracte a clients (gestió de la relació amb clients i públic, tècniques de venda, màrqueting, etc.)” amb el 22,6% de les empreses.

Globalment, els proveïdors principals de les formacions són empreses privades de formació (entitats privades que imparteixen formació amb ànim de lucre com a activitat principal); representen el 56,3% del total dels proveïdors de formació. Per sectors també s’observa que les seccions de “Construcció” i “Indústria” tenen com a proveïdor principal o com a proveïdor molt important les associacions empresarials o la Cambra de Comerç.

Pel que fa als costos de formació per a l’any 2021, van assolir els 3,68 milions d’euros, dels quals el 86% correspon als pagaments a proveïdors i la resta a altres despeses.

Així mateix, hi ha costos relacionats amb les hores no treballades per dur a terme aquestes formacions durant la jornada laboral. Aquests costos van assolir els 1,88 milions d’euros.

El cost mitjà per hora de curs és de 33,31 euros per a l’any 2021.

La distribució total de costos per sectors mostra que el sector “Serveis” representa el 89% de la despesa total amb 4,95 milions d’euros del total.

El 66,1% de les empreses enquestades avaluen la totalitat o part de la formació que reben els seus treballadors. Per sectors d’activitats, les empreses relacionades amb la secció “construcció” són les que menys avaluen la formació, només la duen a terme el 42,9% de les empreses.

Quant a la influència dels objectius de la formació, el 82% de les empreses destaquen com a objectiu “bastant o molt” important el fet “d’adaptar el personal incorporat recentment a les tècniques i els sistemes de l’empresa”. Seguidament, hi ha com objectius rellevants, segons el 70% de les empreses “readaptar el personal als canvis tècnics introduïts en l’empresa”; “millorar la qualificació bàsica del personal per compensar la seva insuficiència o inadequació formativa”; “adaptació imposada per canvis normatius” i “readaptar el personal als canvis organitzatius introduïts en l’empresa”.

Els factors principals que han limitat l’organització de formació, segons el que declaren les empreses formadores com a factors “bastant o molt” importants, l’any 2021, han estat per ordre d’importància: “el nivell de formació dels empleats era l’apropiat per a les necessitats de l’empresa” (66,7%); “l’elevada càrrega de treball i l’escàs temps disponible dels treballadors de l’empresa” (59,3%), i “l’empresa va preferir contractar personal amb la qualificació, les habilitats i les competències necessàries” (58,7%).

Finalment, la raó per la qual les empreses no formadores no han dut a terme accions de formació durant l’any 2021 han estat principalment que “el nivell de formació dels empleats era l’apropiat per a les necessitats de l’empresa”.

TOTES LES NOTÍCIES