Farmàcies, serveis de salut laboral i laboratoris podran fer els tests d’antígens de detecció de Covid-19

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.
El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. Foto: SFG

L’executiu ha aprovat, a proposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, el Reglament per a l’ús dels tests d’antigen per diagnosticar la infecció per coronavirus SARS-CoV-2, amb l’objectiu de regular les condicions per dur a terme aquests tests fora del sistema públic de salut. Aquestes proves detecten la proteïna del virus (antigen) en el tracte respiratori amb una tècnica que permet obtenir el resultat en un termini inferior a trenta minuts, oferint la possibilitat d’iniciar ràpidament les mesures de seguiment i aïllament per disminuir la transmissió del virus.

Així doncs, per tal d’oferir les màximes garanties en la utilització d’aquests tests i obtenir-ne el màxim rendiment, escau regular aspectes com les característiques del test, els centres sanitaris i el personal que el pot fer servir, així com la informació que s’ha de donar als usuaris i les notificacions al Ministeri de Salut.

Entrant al detall, pel que fa als subjectes del Reglament, s’estableix que poden efectuar els tests ràpids d’antigen a la població del país (residents, persones amb autoritzacions d’immigració temporal de residència i treball, i persones amb autorització d’immigració de treball fronterer) els professionals sanitaris dels establiments i centres sanitaris següents:

  • Laboratoris d’anàlisis clíniques.
  • Serveis de salut laboral per als treballadors de les empreses a què donen servei.
  • Oficines de farmàcia.
  • Altres centres sanitaris i establiments sanitaris per als seus pacients i professionals.

El titular del centre o establiment sanitari ha d’informar al Ministeri de Salut de la voluntat de fer aquesta activitat i el ministeri l’ha d’inscriure com una activitat més del centre en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris, amb la comprovació prèvia del compliment dels requisits del Reglament. Aquesta obligació, però, no afecta els laboratoris clínics.

El cost dels tests ràpids que es duen a terme en l’àmbit de l’aplicació d’aquest Reglament és a càrrec de la persona o l’empresa que els hagi demanat i no disposen de finançament públic.

 

Requisits per poder fer els tests d’antigen
Pel que fa als requisits fixats reglamentàriament, els centres que facin proves d’antigen han d’utilitzar tests degudament homologats amb la marca CE o equivalent i que presentin una sensibilitat superior al 90% i una especificitat superior al 98%. Alhora es determina que han de disposar d’un espai adaptat que garanteixi la seguretat i la intimitat dels usuaris, així com de protocols sobre la neteja i desinfecció dels espais; sobre l’equipament de protecció individual; sobre el circuit dels pacients o del registre i enviament de dades.

Precisament, en relació amb el recull de dades, s’estableix que el titular del centre o establiment sanitari ha de dur un registre específic de les persones a qui s’ha fet el test.

Amb la finalitat de reforçar la vigilància epidemiològica, en el registre s’ha d’anotar la data del test, el número de cens o de CASS, el sexe, la data de naixement, el telèfon de contacte i el sector d’ocupació. També s’hi anota l’estat de salut de la persona pel que fa a la presència de símptomes compatibles amb la COVID-19 (tipus de símptomes i data d’inici) i el resultat de la prova.

Es destaca que, sent el responsable del registre el titular de l’establiment, només hi poden tenir accés els professionals sanitaris del centre. Les dades del registre es poden compartir exclusivament amb el Ministeri de Salut.

 

Informació del resultat del test
Quant a la informació del resultat, el titular del centre o l’establiment sanitari o el professional que ha fet la prova ha d’informar del resultat l’usuari per escrit. En funció del resultat del test s’ha de comunicar a l’usuari la conducta que ha de seguir:

  • Si el resultat és positiu, l’usuari s’ha d’aïllar al seu domicili, informar-ne el seu metge i esperar les instruccions del Ministeri de Salut.
  • Si el resultat és negatiu, no es pot concloure que no es pateixi la infecció i per tant cal continuar amb les mesures de precaució per evitar contagis.
  • Un resultat negatiu no és vàlid per aixecar mesures d’aïllament de persones que siguin contacte d’un cas positiu.

Atès que la COVID-19 és una malaltia infecciosa de declaració obligatòria i d’acord amb la Llei general de sanitat, els professionals de la salut han de notificar al Ministeri de Salut de forma immediata els resultats de casos positius que es detectin amb aquest test d’antigen. Alhora, periòdicament, segons estableixi Salut, s’hauran de traslladar al ministeri les dades generals del registre amb l’objectiu de refermar el control i seguiment de la situació epidemiològica.

TOTES LES NOTÍCIES