El Govern destaca els punts positius de l’informe del GRETA, però no fa públiques les observacions sobre drets humans al país

La seu del Consell d'Europa (SFGA)
La seu del Consell d’Europa (SFGA)

El Grup d’experts sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans (GRETA) del Consell d’Europa constata els avenços fets per Andorra en aquesta matèria. Així ho corrobora en el tercer informe sobre el país, fet públic aquest dimecres, i que s’enfoca principalment a l’accés a la justícia i als recursos efectius per a les víctimes del tràfic d’éssers humans.

Es recorda que el Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans està en vigor al Principat des de l’1 de juliol del 2011. Les disposicions del text preveuen un mecanisme de seguiment basat en avaluacions cícliques. Així doncs, el primer cicle d’avaluació es va concloure l’any 2016, el segon el 2020 i, el tercer, que ara es fa públic, correspon a les observacions i als treballs fets pels experts del GRETA durant la seva visita al país a finals del 2022.

Entrant al detall, l’ens del Consell d’Europa valora positivament que Andorra hagi continuat desenvolupant el seu marc legislatiu per a preveure i combatre el tràfic d’éssers humans després del segon informe, destacant l’aprovació del 2021 del que és el primer document d’orientació estratègica amb mesures de prevenció i sensibilització en aquest àmbit. Així mateix, a l’informe es remarca “amb satisfacció l’esforç realitzat per les autoritats andorranes per a garantir el dret de les víctimes a la informació”, particularment gràcies a l’elaboració d’un document en què es destaquen els seus drets i d’un altre document adreçat als professionals que poden arribar a tractar amb víctimes amb consells a l’hora d’informar-les.

En aquest sentit, el GRETA es refereix a les formacions impartides a professionals implicats amb el tràfic de persones, iniciades el 2019 en cooperació amb Espanya i França, que s’han de sumar a la creació d’un seguit d’indicadors que s’han distribuït – especialment a Inspecció de Treball, tenint en compte el seu paper – per a facilitar la detecció de possibles casos de tràfic.

El Grup d’experts també “acull satisfactòriament” la modificació del 2021 del Reglament del dret al dret a la defensa i a l’assistència tècnica lletrada, ja que estableix explícitament que les víctimes de tràfic tenen dret a l’assistència jurídica gratuïta amb la finalitat d’actuar en qualsevol procés judicial que porti causa, directament o indirectament, de la seva condició de víctima. Seguint amb els canvis normatius, els representants del Consell d’Europa valoren de manera positiva que en la modificació del Codi Penal – precisament per a implementar les seves recomanacions – s’hagi exclòs de responsabilitat criminal les víctimes de tràfic d’éssers humans per les infraccions penals que hagin comès en la situació d’explotació (conegut com a principi de no sanció). Alhora, es tipifica el fet de reclutar, transportar, traslladar, allotjar o acollir una o més persones amb fins de treball, serveis forçats o mendicitat, i es considera una circumstància agreujant el fet que es faci amb menors d’edat.

Finalment, s’informa que els experts del GRETA començaran el 2026 els seus treballs pel quart cicle d’avaluació. Aquest se centrarà en les vulnerabilitats al tràfic d’éssers humans i en les mesures adoptades pels Estats part per a prevenir, detectar i donar suport a les víctimes vulnerables i castigar els autors, fent èmfasi en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.Què diu el GRETA, en canvi, d’Andorra en el seu tercer informe?

. Andorra ha continuat desenvolupant el seu marc legislatiu, institucional i estratègic per a combatre el tràfic d’éssers humans, però hauria de prendre mesures addicionals per a identificar possibles víctimes.

. L’informe constata que, a causa d’una important demanda de mà d’obra estrangera, hi ha riscos d’explotació laboral, especialment en els sectors del treball domèstic, el treball estacional, la construcció i l’agricultura.

. El GRETA està preocupat per una legislació restrictiva en l’àmbit de la immigració i del mercat laboral que pot afavorir casos d’explotació laboral o tràfic de persones, perquè porta a les víctimes a no denunciar la seva situació per por de perdre la feina o ser deportades.

. El GRETA insta les autoritats andorranes a conscienciar els treballadors migrants sobre els riscos del tràfic, reforçar les capacitats i recursos de la Inspecció de Treball i augmentar el nombre d’inspeccions d’ofici.

. El GRETA demana a les autoritats andorranes que vetllin perquè els delictes de tràfic s’investiguin de manera ràpida i proactiva, independentment de si la víctima presenta una denúncia.

. S’insta les autoritats andorranes a adoptar mesures addicionals per a identificar les possibles víctimes del tràfic, especialment entre els treballadors migrants i les persones en situació irregular, mitjançant el desenvolupament de la cooperació amb les organitzacions de la societat civil i la formació de professionals.

. El GRETA continua preocupat per les condicions restrictives per a l’atorgament de permisos de residència a les víctimes del tràfic i insta les autoritats andorranes a modificar la legislació.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES