De família humil, el soldat Torres, de la quinta del 65, se les sabia totes. Totxo en aparença, en el fons era més llest que la gana. Complaent amb tothom,Llegir

En una capital de província d’Andalusia, en el si d’una empresa que té empleats repartits per la península ibèrica, el consell d’administració decidí contractar persones amb discapacitat, en un nombreLlegir

En una recent conversa, uns amics francesos em comentaven que en el seu país es consumeix cada cop més vi blanc i rosat, en detriment del vi negre. Suposo queLlegir

El principi d’igualtat de tracte que proclama l’article 4 del Conveni de Seguretat Social entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya, de l’any 2002, al meu parer, està sentLlegir

En tancar l’any 2023, el nombre total de persones beneficiàries d’una pensió de jubilació de la CASS era de 13.308. L’import mitjà de la prestació aleshores era de 685’9 eurosLlegir

Cada any, en el mes de març, els jubilats que cobren una pensió de jubilació de l’Instituto Nacional de la Seguridad Social, però resideixen fora d’Espanya, han d’enviar a laLlegir

Segons la pròpia Unió Europea (UE), els carregadors i aparells electrònics que llencem o que deixem d’utilitzar, representen unes 11.000 tones de residus a l’any, generades per l’extracció de metallsLlegir

La disposició addicional tercera de la Llei Qualificada de Relacions Laborals, vigent des de l’1 de febrer del 2019, diu textualment: «S’encomana al Govern que, en el termini màxim d’unLlegir

A grans trets, l’aprenentatge actiu és un mètode d’ensenyament que funciona fa temps. Amb resultats sorprenents involucra a l’estudiant en activitats on poder interactuar amb la resta de la classe, comLlegir

Segons el darrer informe PISA, en matèria de comprensió lectora, l’alumnat de Catalunya es troba a la cua de les comunitats autònomes de l’Estat espanyol. El dèficit de comprensió lectoraLlegir

Si Milei, el nou president de l’Argentina, compleix la seva promesa electoral de tancar el Banc Central d’Argentina i reemplaçar el Peso pel Dòlar, crec que els seus conciutadans tenen davant seuLlegir