Programes de foment de l’ocupació i la contractació destinats a persones amb dificultats d’inclusió al mercat laboral i als joves

Un jove treballant (Pexels)
Un jove treballant (Pexels)

El Govern ha aprovat tres programes per al 2023 de foment de la contractació per a millorar l’accés a llocs de treball de les persones que es troben en situació de desocupació. Els programes, que despleguen sengles Reglaments, donen continuïtat a programes ja endegats els anys anteriors.

Es tracta del Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic i les entitats d’iniciativa social, el Programa de foment de la contractació en el sector privat i el Programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius que han assolit les competències d’un programa d’inclusió sociolaboral. Tots tres han obtingut un dictamen favorable per part del Consell Econòmic i Social.

El Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic per l’any 2023 es continua adreçant a les persones que es troben inscrites en recerca de feina al Servei d’Ocupació d’Andorra (SOA), que formen part dels col·lectius amb més dificultat per accedir al treball, en concret a les persones més grans de 45 anys, les persones de 16 a 25 anys, les persones aturades de llarga durada amb més de sis mesos d’inscripció consecutius al SOA, les persones a les quals s’ha resolt la concessió de la prestació per desocupació involuntària, mentre aquesta resolució és vigent, les persones amb discapacitat i les persones que es troben en situació de vulnerabilitat en la modalitat d’intervenció de treball amb suport.

Aquest 2023 també es desenvolupa el Programa de foment de la contractació en el sector privat adreçat a les persones inscrites en recerca de feina al SOA que formen part dels col·lectius amb més dificultat per a accedir al treball i que poden requerir mitjans de suport per a afavorir el desenvolupament adequat de les tasques assignades. La finalitat del programa és fomentar la contractació de forma estable.

S’han incrementat els imports de la subvenció per part de Govern amb el mateix percentatge de l’augment del salari mínim. Així, s’eleva de 300 a 320 euros mensuals durant els sis mesos del contracte de durada determinada i de 450 a 480 euros mensuals els posteriors sis mesos del contracte indefinit, amb una subvenció total de 4.800 euros per a tota la durada del Programa.

D’altra banda, es manté una prima total de 500 euros per a les empreses que contractin més d’una persona, aplicable a la contractació mitjançant qualsevol dels programes destinats a la contractació en el sector privat vigents el 2023, sempre que les persones contractades hagin finalitzat les dues fases del Programa.

Com a altra novetat, s’afegeix també la possibilitat que les persones contractades a través del Programa puguin efectuar fins a un màxim de dues formacions gratuïtes de la cartera de formacions que proposa el Servei d’Ocupació durant el primer any de contracte sempre que ho sol·licitin. Aquesta formació s’ha d’efectuar durant la jornada laboral i s’inclou dins del temps treballat.

Finalment, pel que fa al Programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius que han assolit les competències d’un programa d’inclusió sociolaboral, segueix preveient que se’n pugui beneficiar tant els joves que han acabat l’etapa d’escolaritat obligatòria i no han obtingut un certificat, o bé han abandonat els estudis prematurament i no han tingut una experiència laboral rellevant , que acreditin haver superat satisfactòriament algun dels programes d’inserció laboral que porten a terme organismes públics o assimilats, com també els que disposin d’un informe favorable d’alguna de les àrees que atenen adolescents i joves del ministeri competent en matèria d’afers socials, o de l’orientador de referència del SOA.

Així, està destinat a joves d’entre 16 i 25 anys inscrits al SOA, les empreses que s’acullin al programa, i a la vista de l’increment del salari mínim, enguany s’incrementen els imports de la subvenció, que s’eleva de 450 a 480 euros mensuals durant els sis mesos del contracte de durada determinada i de 500 a 535 euros mensuals els posteriors sis mesos del contracte indefinit, amb una subvenció total de 6.090 euros per a tota la durada del Programa, finançats a través de la partida pressupostària corresponent.

Es manté una prima total de 500 euros per a les empreses que contractin més d’una persona, aplicable a la contractació mitjançant qualsevol dels programes destinats a la contractació en el sector privat vigents el 2023, sempre que les persones contractades hagin finalitzat les dues fases del Programa (sis mesos de contracte de durada determinada, més sis mesos del contracte indefinit).

TOTES LES NOTÍCIES