El Comú de Canillo allarga la concessió d’ENSISA 15 anys més

Consell de Comú a Canillo
Consell de Comú a Canillo (Comú de Canillo / Arxiu)

El Comú de Canillo ha renovat i ampliat la concessió administrativa a favor d’ENSISA, (referent als camps de neu de Soldeu-El Tarter-El Forn), per un període addicional de 15 anys. La concessió expirava el dia 20 d’abril del 2039, i ara s’allarga fins al dia 20 d’abril del 2054, coincidint amb la fi de la temporada d’esquí de l’any 2053/54. L’ampliació és el resultat d’aplicar el percentatge legal del 20% als 75 anys de concessió inicial.

El passat mes de desembre del 2022, ENSISA va demanar aquesta ampliació d’acord amb la Llei 4/2022, del 31 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2022. Els motius tenen a veure amb el desequilibri econòmic de la concessió amb motiu de les afectacions a l’activitat produïdes per les mesures adoptades pels poders públics per combatre la pandèmia del virus Sars-Cov-2, i el consegüent impacte sobre els resultats de la societat. D’acord amb això, el desequilibri va ser per la impossibilitat de realitzar l’activitat objecte de la concessió respecte a l’execució ordinària del contracte, amb una evident pèrdua d’ingressos.

Des del comú es considera que l’activitat d’ENSISA és un evident puntal econòmic per a l’activitat econòmica i social de la parròquia de Canillo, i és per això que s’ha ampliat la concessió, fomentant i protegint el desenvolupament de la societat en benefici de la comunitat i dels interessos públics. FEDA

D’altra banda, FEDA Ecoterm i el Comú de Canillo han arribat a un acord per a no limitar la capacitat d’inversió a la parròquia per part de FEDA Ecoterm. Amb aquest nou acord la inversió prevista per part de FEDA els propers 4 anys que permet l’ampliació de la xarxa de calor ascendirà a 5.242.172 euros. A la vegada s’ampliarà en 20 anys, del 2042 al 2062, la data de finalització de la concessió del terreny on està ubicada la planta de cogeneració, i es canviarà el cànon anyal que percep el Comú sobre els ingressos dels abonats a la xarxa de calor d’un 5%, passant a un 3%.

D’aquesta manera es facilitarà la capacitat d’inversió per part de FEDA Ecoterm en la xarxa de calor en zones més enllà de les inicialment previstes en el moment de la signatura del primer conveni (contracte de concessió de data 30 de novembre de 2012 i addenda de 15 d’abril del 2019) i així poder oferir un servei de calor a una part més gran de població.

D’acord amb les previsions efectuades, amb les noves zones a ampliar la xarxa de calor: centre de Soldeu, Ransol i noves zones al Tarter i Incles, el cànon del 3% sobre la facturació comportarà per al Comú de Canillo rebre ingressos similars al 5% de la facturació que si no s’estengués la xarxa gràcies a l’increment del nombre d’abonats. 

D’aquesta manera, a partir del dia 1 de juny del 2023, el cànon anual s’estableix en el 3% fins al 2042, quedant suprimit a partir d’aquell any.Tancament de comptes

El resultat pressupostari de l’exercici 2022 és de superàvit per import de 12.423.914 euros i de 9.840.429 euros incloent les despeses reconduïdes del 2021 al 2022. S’ha liquidat 26,4 milions d’euros de ingressos i 14,0 milions d’euros de despeses. 

Els ingressos corrents es liquiden un 42% per sobre del pressupostat i doblen l’import liquidat el 2021. Tots els capítols s’incrementen, llevat dels impostos indirectes (ITP) que baixen un 6%. La dependència de les transferències de Govern s’ha reduït, han passat a suposar un 34% dels ingressos quan el 2021 representaven el 49%, i la resta de conceptes es mantenen estables, a excepció de l’impost construcció que el 2022 representa un 9,8% dels ingressos respecte al 4,4% de l’any anterior.

Pel que fa als impostos directes, el liquidat ha estat superior al pressupostat en 2.076.664,76 euros. S’incorpora els ingressos del Pont Tibetà i Mirador del Roc del Quer, que suposen un 6,4% del total com a mostra clara de la voluntat del Comú de diversificar les seves fonts d’ingressos. 

Pel que fa a les despeses, en global, es liquiden el 58% de les despeses pressupostades finals. Respecte a l’exercici anterior, es liquida un 33% més de despeses (3.426.867 euros). Les despeses corrents es liquiden en un percentatge més elevat que la resta (87%). Les despeses de capital es liquiden per import de 2.787.435 euros, un 34% de l’import pressupostat final. Aquesta xifra és un 86% superior a la de l’exercici anterior.POUPC

Durant la sessió de consell també s’ha aprovat la primera revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la parròquia de Canillo (POUPC), un cop rebuts els informes favorables de Govern. Els objectius del POUPC, que va ser aprovat provisionalment el 7 d’octubre del 2021, han estat garantir un creixement urbanístic ordenat, amb la voluntat de preservar el patrimoni, posant èmfasi en la protecció del medi ambient, protegint els nuclis urbans actuals i fomentant l’optimització de la mobilitat.     

Els continguts que s’han rectificat tenen a veure amb dades estadístiques sobre l’edificabilitat global de la parròquia; amb la revisió de l’amplada a les corbes de les carreteres secundàries; amb la publicació dels convenis urbanístics, amb la reclassificació d’algunes unitats d’actuació a petició de la CTU (Comissió Territorial d’Urbanisme) i canvis en rotondes, xamfrans, etc. 

El Comú ha adjudicat a l’empresa ENGITEC l’estudi de capacitat de càrrega màxima parroquial exigit pel Govern segons la Llei 32/2022 del 14 de setembre per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme, amb un preu de 69.335,75 euros (IGI inclòs). Les conclusions d’aquest estudi determinaran els objectius estratègics de la parròquia en l’àmbit del creixement urbanístic i de les inversions que se’n derivaran.

TOTES LES NOTÍCIES