Augment significatiu en la recaptació d’impostos al primer trimestre

El Departament de Tributs i Fronteres
El Departament de Tributs i Fronteres. Foto: ARXIU

A Andorra, les autoliquidacions de l’impost general indirecte (IGI) durant el primer trimestre del 2022 han estat de 1.639,84 milions d’euros, un 91,9% més respecte del període homòleg de l’any anterior, mentre que la quota repercutit ha estat de 66,36 milions d’euros, un 88,8% més respecte del primer trimestre del 2021.

Seguint amb aquesta mateixa tendència, segons publica aquest dilluns el departament d’Estadística, la base suportat ha estat de 1.077,08 milions d’euros, el que representa un increment del 79,9% respecte del primer trimestre del 2021. Pel que fa a la quota suportat, ha estat de 43,73 milions d’euros, el que ha suposat una variació interanual del +74,8%.

Tenint en compte la totalitat de l’IGI recaptat, que inclou tant l’IGI interior, com el d’importacions i el de transmissions patrimonials, ha estat de 45,08 milions d’euros.

D’altra banda, l’impost de la renda de no residents fiscals (IRNR), ha generat durant els primers tres mesos de l’any una base de tributació de 26,36 milions d’euros, un +4,1% respecte del mateix període de l’any anterior. En aquest cas, la quota de liquidació ha estat d’1,62 milions d’euros.

Quant a l’impost de transmissions patrimonials (ITP), ha estat de 3,52 milions d’euros, un 24,1% més respecte del mateix període de l’any anterior. En relació amb la liquidació de plusvàlues, ha estat d’1,50 milions d’euros, amb una variació interanual del -2,7%.

Pel que fa a l’impost sobre la renda de les persones físiques, des de la darrera publicació les declaracions s’han incrementat en un 1,6%, passant de 18.742 a 19.037 declaracions l’any 2020. De la mateixa manera, la base de tributació general s’ha incrementat un 1%, passant de 755,98 a 763,25 milions d’euros. La base de liquidació general s’ha incrementat en un 0,3%, passant de 372,45 a 373,60 milions d’euros. I pel que fa a la quota de liquidació s’ha incrementat en un 2,3%, passant de 33,03 a 33,78 milions d’euros.

Finalment, pel que fa a l’impost sobre societats (IS), les declaracions s’han incrementat en un 2,5%, passant de 7.158 a 7.337 declaracions l’any 2020. La base de tributació positiva s’ha incrementat en un 1,4%, i pel que fa als casos on va ser negativa, ha passat de -308,16 milions d’euros a -308,11 milions, fet que mostra que es mantenen nivells pràcticament iguals. La quota de liquidació s’ha incrementat en un 1,4% passant de 43,35 milions d’euros a 43,95 milions d’euros.

TOTES LES NOTÍCIES