El Consell Comarcal de l’Alt Urgell “accepta i compleix les recomanacions de la Sindicatura de Comptes”

Seu del Consell Comarcal de l'Alt Urgell
Seu del Consell Comarcal de l’Alt Urgell

En relació a les informacions periodístiques aparegudes recentment sobre l’Informe 16/2022 de la Sindicatura de Comptes en què es fiscalitza l’exercici 2019 del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, aquesta institució ha volgut posar de manifest que els punts que s’hi exposen corresponen a observacions i recomanacions que els redactors de l’informe fan constar al final del mateix per tal de millorar l’eficiència en la gestió de la institució. Per tant, els esmentats punts en cap cas no han estat objecte de desqualificació jurídica, de la mateixa manera com tampoc no es posa en dubte la correcta administració del Consell Comarcal.

Comunicat íntegre del Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Les informacions periodístiques obvien una part important de l’informe com és el corresponent a les al·legacions que en el seu dia hi va presentar el Consell Comarcal, les quals puntualitzen i aclareixen els motius d’alguns errors detectats. Així, per exemple, quant a l’encàrrec de gestió dels menjadors escolars i de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Montferrer a l’empresa pública IAUSA, els serveis jurídics del Consell Comarcal consideren que és un encàrrec a mitjans propis, atès que IAUSA es 100% de capital comarcal i les decisions han esta aprovades pel ple en funcions de Junta General de la societat.

En algunes de les altres observacions plantejades per la Sindicatura de Comptes, el Consell Comarcal argumenta també els motius dels procediments adoptats, com és el cas de la bestreta per a la decantadora de fangs de l’EDAR o determinats contractes menors, entre d’altres.

Cal destacar també que al llarg de l’informe, de 60 pàgines, la Sindicatura de Comptes certifica el correcte funcionament de la immensa majoria dels procediments administratius que va portar a terme el Consell Comarcal de l’Alt Urgell en l’exercici de l’any 2019 i destaca especialment el compliment de la normativa de transparència amb la publicació a la web de la institució de tota la informació que estableix la llei.

En compliment de la legalitat vigent, es donarà compte de l’informe de la Sindicatura de Comptes en el proper ple ordinari del Consell Comarcal. Finalment, cal afegir que l’administració del Consell Comarcal treballa sempre recollint les recomanacions dels organismes públics de control per tal de millorar la seva qualitat, transparència i excel·lència en la prestació i gestió dels serveis que té encomanats.

En conclusió, el Consell Comarcal es compromet a complir les recomanacions exposades a l’informe de la Sindicatura de Comptes corresponent a l’exercici 2019, alhora que posa de manifest que algunes d’elles ja s’han vingut aplicant en els exercicis posteriors. En tots els casos, es tracta d’errors puntuals detectats en el marc d’una gestió dels serveis i els fons públics que el Consell Comarcal porta a terme de manera satisfactòria, tal com subratlla el mateix informe de fiscalització.

[do_widget id=category-posts-pro-64]