S’aprova el pla d’estudis del nou bàtxelor en educació social de la Universitat Carlemany

Una aula d'estudis universitaris (SFGA)
Una aula d’estudis universitaris (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat el pla d’estudis del nou bàtxelor en educació social de la Universitat Carlemany. Les persones titulades en aquest nou bàtxelor seran capaces de treballar en diferents contextos com a educadores socials, com per exemple en programes i serveis socioeducatius adreçats a col·lectius d’infants i de joves en centres residencials o amb horari extraescolar; o bé en centres sociosanitaris i residencials de gent gran o de persones amb diversitat funcional.

Els titulats en aquest bàtxelor també podran formar part de programes i serveis d’inserció professional en la justícia, la cultura i el temps lliure, el voluntariat, el desenvolupament comunitari, l’atenció a les addiccions o la salut mental, o com a dinamitzador digital.

El pla d’estudis té una càrrega de treball de 180 crèdits europeus o crèdits ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits). La durada dels estudis és de tres cursos acadèmics a temps complet dividits en sis semestres. Aquests estudis també es poden cursar a temps parcial, adequant-ne la durada.

La titulació s’imparteix en la modalitat virtual, excepte les pràctiques formatives. La llengua vehicular de l’ensenyament és la castellana. En un futur, el bàtxelor es pot oferir en una altra llengua vehicular (català, francès o anglès). Es tracta d’una titulació de nivell 6A del Marc andorrà de qualificacions (MAQ).

TOTES LES NOTÍCIES