S’aproven els nous reglaments de l’Impost sobre Societats, l’IRPF i l’IRNR per a facilitar-ne els tràmits de declaració

Una persona tramitant la declaració dels seus impostos (SFGA)
Una persona tramitant la declaració dels seus impostos (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat tres nous Reglaments que regulen les figures impositives de l’Impost de Societats (IS), l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i l’Impost sobre la Renda dels No Residents (IRNR). L’objectiu dels nous textos és regular aspectes formals i facilitar els procediments de declaració d’aquests impostos.

A més, els reglaments presentats recullen totes les noves disposicions i les modificacions derivades de la Llei 5/2023 de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres, aprovada la legislatura passada.

Entrant en matèria, els principals canvis normatius són la integració de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries; la reglamentació dels incentius fiscals al mecenatge, patrocini i participació en projectes d’interès nacional; i la modificació del procediment de declaració en el cas del règim especial de treballadors fronterers i temporers, per tal de facilitar que l’empresari o professional pugui realitzar el tràmit de forma telemàtica.

Finalment, amb la finalitat de facilitar la implementació d’aquests reglaments s’han programat reunions amb els actors implicats (assessors fiscals, economistes, notaris…) per tal d’exposar-los detalladament les implicacions d’aquestes modificacions.

TOTES LES NOTÍCIES