Estructuració al Ministeri de Turisme i Comerç

Sergi Nadal, director del Departament de Turisme i Comerç
Sergi Nadal, director del Departament de Turisme i Comerç (arxiu / AndorraDifusió)

El Govern ha aprovat el Decret d’estructuració del Ministeri de Turisme i Comerç, així com el nomenament de Sergi Nadal com a director del Departament. Ambdós Decrets entraran en vigor un cop publicats al BOPA.

Tal com ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, el Ministeri de Turisme i Comerç s’estructura orgànicament en el Departament de Turisme i Comerç que integra l’Àrea de Turisme i l’Àrea de Comerç i Consum. El Departament ha de garantir un desenvolupament sostingut del sector turístic andorrà i potenciar el Principat com una destinació turística de qualitat tot l’any. Les seves accions es complementen i coordinen amb la societat pública Andorra Turisme, SAU.

Des del Ministeri indiquen que, el Departament ha de donar suport al desenvolupament de l’activitat empresarial fomentant el creixement, la internacionalització i l’emprenedoria, impulsant i aplicant polítiques dirigides a la dinamització i modernització del sector comercial i defensant els drets i la protecció dels usuaris i consumidors. Les funcions del Departament també inclouen l’establiment del règim i la regulació de l’exercici del comerç i determinar els tipus específics de venda.

L’Àrea de Turisme és la responsable de mantenir un diàleg constant amb el sector turístic per a definir les línies estratègiques i els plans d’acció per a garantir un desenvolupament sostenible. També té la responsabilitat d’elaborar la normativa aplicable al sector i fer-ne el seguiment i control.

Des d’aquesta Àrea s’estableixen les relacions i convenis amb els organismes internacionals vinculats al Turisme; s’informa i assessora els professionals del sector dels allotjaments turístics; gestiona el registre, la classificació i les inspeccions dels allotjaments turístics; vetlla pel funcionament correcte del Registre d’Ocupació dels Allotjaments Turístics, així com per a l’aplicació correcta de l’impost sobre les estades en els allotjaments turístics.

Les competències de l’Àrea de Comerç i Consum inclouen la lluita contra l’intrusisme empresarial; la regulació i l’autorització de la publicitat comercial, així com dels horaris comercials; la regulació prèvia consulta del sector implicat, del calendari de rebaixes, la venda en liquidació o la venda de promoció o en oferta o descompte, entre d’altres.

Comerç i Consum te la potestat i la responsabilitat de garantir, mitjançant la funció d’inspecció, el compliment de la normativa en matèria de comerç i les disposicions que la desenvolupen; informar i orientar consumidors i empresaris, així com tramitar queixes, reclamacions i denúncies dels consumidors; impulsar campanyes informatives i activitats de difusió dirigides als drets dels consumidors; desenvolupar el control i la inspecció en l’àmbit de consum i establir convenis amb organismes que protegeixin i defensin els drets dels consumidors.

TOTES LES NOTÍCIES