El PIB torna a caure al primer trimestre i ho fa un 9,3%

Gràfic d'evolució del PIB fins al primer trimestre del 2021
Gràfic d’evolució del PIB fins al primer trimestre del 2021. Font: Departament d’Estadística

El Producte Interior Brut (PIB) ha enregistrat una caiguda en termes reals del -9,3% en el primer trimestre del 2021 respecte al mateix període de l’any anterior. Aquesta caiguda de l’economia andorrana continua marcada per l’efecte de la COVID-19. Pel que fa a la variació intertrimestral, aquesta ha sigut del -6,1% respecte al quart trimestre del 2020.

Així, en el primer trimestre el sector industrial i el sector de la construcció tornen a experimentar taxes de creixement positives i, l’agricultura i els serveis mostren taxes de creixement negatives. En conseqüència, latendència de l’economia andorrana sembla que comença a estabilitzar-se. Si es compara amb les economies de l’entorn, l’economia andorrana se situa per sota de l’economia espanyola (-4,3%) i de la variació de l’Unió Europea (-1,2%). Pel que fa a la variació l’economia francesa, aquesta experimenta un creixement positiu del +1,2%.

L’evolució del PIB d’Andorra ve molt marcada per la dinàmica dels serveis, atès que aquest sector ha suposat més del 80% del PIB en els darrers anys. En el primer trimestre del 2021, aquest àmbit d’activitat econòmica ha experimentat una caiguda del -12,9%.

El sector de la construcció torna a una dinàmica molt positiva, superant les variacions que havia experimentat l’any 2019, fins arribar al +23,4% en el primer trimestre del 2021. Pel que fa a la indústria, també torna a experimentar una variació positiva en aquest període fins a arribar a una taxa de variació del +1,8%.

A l’últim, la dinàmica del sector dels serveis, que s’ha mantingut estable durant el 2019 amb valors entorn al +2%, experimenta una caiguda del -12,9% per aquest últim període. Per entendre millor la dinàmica del sector d’activitat econòmica més important de l’economia andorrana, és convenient fer una desagregació sectorial d’activitat més detallada. D’acord amb la classificació europea d’activitats econòmiques vigent, els serveis se subdivideixen en tres subsectors. En primer lloc, comerç, transport, hostaleria i informació, que suposa un 30% del VAB andorrà de serveis (seccions GHIJ de la NACE Rev. 2). En segon lloc, les activitats financeres, immobiliàries, professionals i tècniques, amb un pes del 45% (seccions KLMN), i finalment, les administracions públiques, educació, sanitat, serveis socials i personals, les quals representen el 25% del VAB de serveis (seccions OPQRU).

Les activitats del primer subsector comerç, hostaleria, transport, informació i comunicació han presentat una dinàmica molt positiva en els darrers anys on s’han constituït en l’accelerador principal de l’economia andorrana. No obstant, arran de la COVID-19 i a causa de l’alta vinculació d’aquest subsector al turisme, durant l’any 2020 ha sofert una desacceleració considerable. Per aquest primer trimestre del 2021, el subsector experimenta una caiguda del -26,7%. Dins d’aquest subsector destaca la variació del comerç amb un -13,0%, seguit de l’hostaleria amb un -69,9%, el transport amb un -37,5% i finalment, informació i comunicació amb un +8,1%.

La seva evolució contrasta amb els resultats del segon subsector, en el qual s’ubiquen les activitats financeres, entre d’altres. La crisi sanitària ha afectat també a aquest subsector però de manera menys intensa. Pel que fa al primer trimestre del 2021 registra una caiguda del -0,6%. Si s’analitza el detall d’aquest subsector es pot veure que el sector financer cau el -7,6%, el sector immobiliari creix el +8,1% i les activitats professionals i tècniques varien un -5,6%.

Finalment, l’evolució del subsector de les administracions públiques, educació, sanitat, serveis socials i personals es mostra més constant al llarg dels períodes considerats, a diferència dels altres dos subsectors. Durant el segon trimestre del 2020 l’efecte de la crisi sanitària va ser considerable per aquest subsector. Per aquest primer trimestre del 2021 experimenta una variació negativa del -12,3%. Pel que fa al detall del subsector s’observa que el conjunt format per l’administració pública, l’educació, la sanitat i els serveis socials creix un +0,5% i, en canvi, els serveis personals cauen un -39,4%.

TOTES LES NOTÍCIES