El Consell General sol·licita a l’APDA l’autorització per a fer pública tota la documentació sobre la graella salarial

La seu del Consell General
La seu del Consell General (AQUA)

La Intervenció del Consell General ha sol·licitat a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) l’autorització per a poder fer pública tota la documentació relacionada amb l’expedient associat a les graelles salarials de l’APDA, per tal que la Intervenció del Consell General pugui defensar la seva honorabilitat, credibilitat i professionalitat. Aquesta petició s’ha traslladat a l’APDA aquest divendres per a tractar aquest tema amb “total transparència”.

Funcions de la Intervenció del Consell General

La Intervenció del Consell General és un òrgan tècnic, no polític, que s’encarrega de supervisar la bona gestió dels diners públics “(els diners de tots els ciutadans)” i que, aquests, s’usin seguint la legislació vigent i les normes de bona governança.

Per això, segons es detalla en les Normes reguladores del funcionament de la Intervenció del Consell General, el Consell General i els organismes adscrits estan sotmesos al règim de comptabilitat pública en els termes previstos en la Llei general de les Finances Públiques. A més, la subjecció al règim de comptabilitat pública dels organismes adscrits comporta l’obligació de retre compte de les operacions respectives, sigui quina sigui la seva naturalesa, al Consell General.

Pel que fa a les tasques de control pressupostari, la Intervenció del Consell General és l’òrgan titular dels controls de legalitat, d’oportunitat econòmica, financer i d’eficàcia amb relació amb el Consell General i amb els organismes adscrits, que els exerceix en els termes establerts en la Llei general de les Finances Públiques.

Aquestes tasques s’actualitzen anualment i, per a enguany, queden determinades en el Programa de control pressupostari per a l’exercici del 2024 on es detalla la modalitat i l’abast de control a la qual estan sotmesos els òrgans adscrits.

D’aquesta manera, el Tribunal de Comptes, l’APDA, l’AQUA i el Raonador del Ciutadà estan sotmesos al control financer, el control d’oportunitat econòmica i d’eficàcia. A més, tots els òrgans adscrits, exceptuant el Tribunal de Comptes, estan sotmesos al control de legalitat.

La Intervenció del Consell General, en el marc de les seves competències, no ha entrat mai a valorar la gestió ni l’organització interna dels organismes adscrits, ni en cap cas ho farà; només té en compte la legalitat dels precedents financers, vetllant perquè l’ús dels diners públics i els processos de contractació es facin d’acord amb la normativa vigent.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES