Tres nous reglaments per regular el cos de policia

Dos agents a Escaldes
Dos agents a Escaldes. Foto: Servei de Policia

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, i el director adjunt del Cos de Policia, Miquel Àngel Barbolla, han presentat aquest dimarts tres nous reglaments que despleguen la Llei qualificada del cos en diferents àmbits. En concret, es tracta del Reglament sobre condecoracions, distincions, agraïments i felicitacions; el Reglament regulador del comitè mèdic prop del Cos de Policia; i el Reglament de la uniformitat, de les divises, dels distintius d’identificació i de les denominacions dels graus i categories dels membres del Cos de Policia. El Govern va aprovar en la darrera sessió del Consell de Ministres els tres nous textos, que entraran en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

Així doncs, pel que fa al Reglament sobre condecoracions, distincions, agraïments i felicitacions del Cos de Policia, Barbolla ha explicat que aquest té l’objectiu de regular les distincions, recompenses i gratificacions que poden meritar els membres del cos i altres persones o institucions, nacionals o estrangeres, així com la seva classificació, les condicions per accedir-hi i mantenir-les. D’aquesta manera, es creen les condecoracions al mèrit policial, el reconeixement a la seguretat nacional, a la dedicació policial, i les d’agraïment i felicitacions.

En concret, els funcionaris del Cos de Policia del Principat poden ser distingits amb la condecoració al mèrit policial daurada, d’argent i de bronze, en funció dels criteris establerts reglamentàriament. Per la seva banda, la condecoració de reconeixement a la seguretat nacional és exclusiva per a persones alienes al cos, a títol individual o col·lectiu, nacionals, residents o estrangeres, que hagin destacat en el compliment de les obligacions professionals, que hagin elaborat estudis professionals o científics de caràcter policial que comportin un prestigi per al cos o que hagin contribuït de forma molt significativa a la cooperació i, consegüentment, a la seguretat de l’Estat andorrà.

En relació amb les distincions per la dedicació policial, aquestes es concedeixen als funcionaris del Cos de Policia, inclòs el personal administratiu i tècnic. Les distincions es divideixen en insígnia de bronze per deu anys de servei; insígnia d’argent per vint anys de servei; una insígnia daurada per trenta anys de servei; i una creu daurada per quaranta anys de servei. Els funcionaris inclosos en l’apartat anterior que, a l’arribada a l’edat màxima de jubilació, hagin complert almenys 25 anys de servei actiu reben la insígnia daurada al reconeixement a la dedicació policial.

Finalment, els agraïments es poden concedir, a títol individual o col·lectiu, a les persones nacionals o estrangeres alienes al Cos de Policia. Aquests es lliuren com a reconeixement a actuacions i comportaments de persones particulars o jurídiques que hagin contribuït a la seguretat de l’Estat andorrà. Les felicitacions es reserven per a membres del Cos de Policia, inclòs el personal administratiu i tècnic, per reconèixer una actuació policial o una conducta o treball que demostri la seva professionalitat.

 

Reglament del comitè mèdic del Cos de Policia
Per altra banda, el Rossell i Barbolla han presentat el nou Reglament regulador del comitè mèdic prop del Cos de Policia, que també desplega de manera concreta i detallada el que marca la Llei qualificada del Cos de Policia. Així, tal com recull el nou text, el comitè mèdic té la funció d’efectuar els exàmens de salut específics i la revisió psicotècnica o mèdica dels membres del cos, en aquells casos que sigui necessari.

En aquest sentit, el nou document estipula que el comitè mèdic entrarà en funcionament quan es constati que existeixen símptomes o indicis suficients per creure que algun agent ha sobrevingut algun problema físic, psíquics o sensorial que pot afectar negativament les tasques de feina. El comitè també actuarà quan calgui examinar algun agent perquè ha presentat un certificat o es troba en una situació que ha de comportar la modificació de les condicions de treball; quan calgui declarar algun agent en situació de reforma perquè es troben impedits per realitzar les funcions del lloc de treball que ocupen, però estan capacitats per exercir les funcions d’un altre lloc de treball.

Alhora es preveu la intervenció del comitè quan se n’hagi prohibit de forma motivada, preventiva i temporal la tinença, el port i l’ús de l’arma o les armes de foc autoritzades per part del director del cos. El reglament també defineix que el comitè està format per un metge especialista en medicina del treball i metges especialistes o professionals tècnics.

 

Reglament de la uniformitat, de les divises, dels distintius d’identificació i de les denominacions dels graus i categories dels membres del Cos de Policia
Finalment, durant la roda de premsa també s’ha presentat el Reglament de la uniformitat, de les divises, dels distintius d’identificació i de les denominacions dels graus i categories dels membres del Cos de Policia. El text, tal com ha apuntat Miquel Àngel Barbolla, té per objecte regular la uniformitat, les divises, la denominació professional i els distintius d’identificació dels membres del cos, així com els carnets distintius dels jubilats.

TOTES LES NOTÍCIES