S’aproven dos Decrets que despleguen la Llei qualificada de transferències als comuns

El  Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, el Decret del Pla pressupostari per programes en el marc de la classificació funcional i el Decret que determina les inversions que tenen la consideració de sostenibles mediambiental, social i econòmicament, que despleguen la Llei qualificada de transferències als comuns.

El Pla pressupostari per programes en el marc de la classificació funcional determina l’estructura pressupostària dels comuns i dels òrgans que en depenen. Així, integra els programes que permeten obtenir totes les despeses relacionades amb un determinat servei i valorar el resultat de les polítiques.

Aquest Decret contribueix a homogeneïtzar els pressupostos generals de l’Estat amb els pressupostos comunals per tractar de donar resposta a la necessitat de comparar la informació de totes les entitats públiques d’acord amb els estàndards internacionals. Per això, l’objectiu a mitjà termini és fer servir la classificació estàndard internacional denominada COFOG i publicada per les Nacions Unides, que classifica les despeses d’acord amb la finalitat que persegueixen els fons públics.

Pel que fa al Decret que determina les inversions que tenen la consideració de sostenibles, desplega l’objectiu de la llei de fomentar que els comuns destinin el 10% de la transferència que reben a inversions sostenibles. Així, el text estableix els requisits que han de complir les inversions executades pels comuns per ser considerades sostenibles i per tant perquè es tinguin en compte en el repartiment de la partida de política d’inversió sostenible.

Així, es detallen els grups del Pla pressupostari al que han de pertànyer les inversions liquidades per ser considerades despeses sostenibles.

El Decret també estableix el procediment a seguir per part dels comuns i el Govern en la declaració d’aquestes despeses, i pretén que l’informe que l’interventor comunal remeti al Ministeri de Finances sigui el més senzill, clar i transparent possible.

Aquest Decret entra en vigor l’1 de gener del 2019 perquè no és fins el 2020 que es tenen en compte aquestes inversions en el repartiment de les transferències.

TOTES LES NOTÍCIES