S’aprova la modificació de tres reglaments relacionats amb la pràctica de la caça

batudaEl  Consell de Ministres a proposta del ministeri d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, ha aprovat avui la modificació de tres reglaments relacionats amb la pràctica de la caça.

Es tracta del reglament de gestió i caça d’espècies sotmeses a pla de caça en terreny cinegètic comú; del reglament d’aplicació de la Llei de caça; i del reglament d’avaluació per obtenir la llicència de caça. Les modificacions permeten adaptar la normativa actual als preceptes de la nova llei de caça i agilitzar els tràmits d’obtenció de les llicències de caça.

Respecte al reglament d’aplicació de la Llei de caça aquest nou reglament s’ha estructurat en cinc capítols per tal d’ordenar els preceptes i fer-lo, en general, més entenedor, adaptant-lo a la Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça. Es mantenen els procediments, les obligacions i els principis generals del vigent reglament d’aplicació de la llei de caça, i s’han efectuat algunes modificacions, concretament en l’àmbit de la seguretat com la senyalització obligatòria per part dels caçadors dels accessos (carreteres, pistes forestals i camins principals) en la modalitat de batuda mitjançant rètols.

També s’afegeix l’obligació per part dels caçadors d’avisar al cos de banders de la pèrdua dels gossos un cop hagin passat 6 hores des de la finalització de la batuda de caça.

El Reglament d’aplicació de la Llei de caça desenvolupa també els preceptes per efectuar repoblacions cinegètiques així com els paràmetres del pla de repoblació, per a que el ministeri responsable de caça pugui autoritzar, si escau, el pla de repoblació en consonància amb els objectiu del pla de gestió de cada espècie. Es modifica el procediment de recuperació de les mostres orgàniques del porc senglar en operacions de regulació, amb l’objectiu de disposar de més dades sanitàries. També, es simplifica la regulació del transport, importació i exportació de les peces de caça definint les condicions particulars en cas d’espècies sotmeses a pla de caça o trofeus de caça. Finalment i per fer més efectius els plans de caça, es permet l’ús del reclam, però només la utilització d’aparells reproductors de sons no enregistrats per la caça del cabirol i del cérvol.

En referència al reglament de gestió i caça d’espècies sotmeses a pla de caça en terreny cinegètic comú, el nou reglament permet al caçador que, per l’espècie mufló pugui deixar la captura a la muntanya de forma discreta, tal i com ja es fa amb l’espècie cérvol.

Finalment, respecte al reglament d’avaluació per obtenir la llicència de caça la   modificació té per objectiu simplificar i agilitzar la tramitació de les llicències i adaptar el temari al que exposa la nova llei de caça. El nou reglament estableix dues convocatòries per a l’avaluació, de 2 sessions cadascuna ((juny/juliol i setembre/ octubre).

Els tres reglaments s’han treballat en el si de la comissió de seguiment de la caça formada per representants de la federació andorrana de caça i pesca, de l’associació de pagesos i ramaders d’Andorra i de les associacions de protecció de la natura.

TOTES LES NOTÍCIES