El Govern, a proposta del titular de Finances en funcions, Jordi Cinca, ha aprovat la modificació del Reglament de l’impost sobre societats.

Aquesta llei desplega la Llei de modificació de la Llei de l’impost sobre societats que va revisar els règims especials d’aquest impost per adaptar-los als estàndards de l’acció del projecte BEPS de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), tenint en compte també els criteris previstos pel Codi de conducta de la Unió Europea.

El text adapta el Reglament a la normativa que preveu un règim transitori per als obligats tributaris que aplicaven aquests règims especials amb anterioritat a l’1 de juliol del 2017, amb una reducció progressiva dels beneficis dels règims com a màxim fins al 31 de desembre del 2020. Es regula també l’obligació i les condicions per presentar la informació país per país, segons els estàndards internacionals, en relació amb les empreses residents fiscals a Andorra que formin part d’un grup multinacional que facturi, almenys, 750 milions d’euros l’any.

Finalment, el Reglament modifica els mitjans de pagament que poden utilitzar els obligats tributaris per ingressar l’import de la quota de liquidació i del pagament a compte o bé per sol·licitar la devolució d’ofici, i s’estableixen la domiciliació bancària i la transferència bancària com a únics mitjans habilitats a aquests efectes.

Així mateix, i també a proposta del titular de Finances en funcions, Jordi Cinca, s’ha aprovat el Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries.

Aquest text normatiu regula l’aplicació de tipus de gravamen de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries reduïts o nuls, vinculats a un compromís d’arrendament de l’habitatge adquirit, tal com preveu la Llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges aprovada el passat mes de gener.

El text regulador desplega el desenvolupament reglamentari dels mecanismes pràctics de sol·licitud, liquidació i comprovació del benefici previst per la Llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges. També regula l’homologació de les obligacions de les persones en matèria d’acreditació de compliment dels requisits vinculats a l’exempció prevista en l’articulat de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries.

 

S’aprova el Reglament de funcionament intern i composició de la Comissió Consultiva per a l’Establiment de Preus de Venda Mínims dels Productes del Tabac

El Govern, a proposta del titular de Finances en funcions, Jordi Cinca, ha aprovat el Reglament de funcionament intern de la Comissió Consultiva per a l’Establiment de Preus de Venda Mínims dels Productes del Tabac.

Aquest text desplega la recentment aprovada Llei de regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac que estipula la creació d’una comissió consultiva com a òrgan de caràcter consultiu que té la funció, de proposar, segons les dades obtingudes del mercat, el preu mínim inicial de venda al públic dels productes del tabac, així com la funció d’elaborar informes previs a la publicació de cada modificació de la llista de preus mínims d’aquests productes, respectant les condicions establertes per aquesta Llei.

En el seu articulat, la normativa estableix la creació de la Comissió Consultiva, la seva composició i les seves funcions. Amb el text aprovat és desenvolupa una norma de règim intern que defineixi, entre altres aspectes, la durada del mandat dels seus membres, la designació del president i del secretari, el règim de convocatòria de les reunions i la seva periodicitat, el quòrum necessari per mantenir la reunió i adoptar vàlidament les decisions, el règim d’adopció dels acords i la confidencialitat dels assumptes tractats.

D’acord amb aquest Reglament, s’aprova també la Composició de la Comissió Consultiva per a l’Establiment de Preus de Venda Mínims dels Productes del Tabac que es compon dels membres següents:

Un membre designat pel Govern entre funcionaris del ministeri encarregat del comerç.

Un membre designat pel Govern entre funcionaris del ministeri encarregat de les finances.

Un membre designat per l’Associació de Fabricants de Productes del Tabac d’Andorra.

Un membre designat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra entre els seus afiliats que pertanyin al sector del comerç del tabac.

Es determina que els membres de la Comissió Consultiva per a l’Establiment de Preus de Venda Mínims dels Productes del Tabac cessen com a membres de la Comissió per renúncia presentada davant l’organisme que els va designar o pel cessament acordat per l’organisme que els va designar.

Pel que fa al funcionament de la Comissió Consultiva es determina que estigui presidida pel membre designat pel Govern entre funcionaris del ministeri encarregat del comerç i que la Comissió designi el secretari entre els seus membres.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada