S’adjudica la redacció del plec de bases per a la descontaminació de l’amiant a Ràdio Andorra

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, l’adjudicació a l’empresa Assessorament Ambiental i Tecnicosanitari per un import de 21.004,50 euros per determinar la metodologia per treure l’amiant dels materials de l’edifici de Ràdio Andorra. L’empresa té un termini de tres setmanes per a la realització dels treballs encomanats.

Amb aquest pas es vol que l’empresa redacti el plec de bases per la licitació de la tria, trasllat i descontaminació de materials que contenen amiant i buidat de transformadors, i un cop adjudicats els treballs, n’assumeixi la direcció facultativa.

Aquest punt arriba just després de tenir enllestit l’estudi que ha servit per identificar i localitzar on es troba l’amiant a les instal·lacions així com els transformadors que contenen oli amb o sense policlorurs bifenils. Només resta pendent per identificar amiant en els petits elements i/o components que estan inventariats i emmagatzemats en les instal·lacions de Ràdio Andorra.

D’aquesta manera, es dona continuïtat al pla de treball endegat per a la retirada total de l’amiant detectat en elements situats a les emissores i diferents aparells de l’edifici. A més, els treballs responen a la necessitat de conservar el material de Ràdio Andorra d’interès museístic alliberant-lo d’amiant.