S’adapten les quotes d’immigració a les noves autoritzacions de residència

El Govern, a proposta del Ministeri de Justícia i Interior, ha aprovat tres reglaments en desplegament de la nova llei d’Immigració, aprovada el passat 10 d’octubre.

Concretament els reglaments estableixen les quotes relatives a tres noves figures: les autoritzacions de residència i treball per compte propi, de treball sense residència i de residència en un centre geriàtric privat o en un centre de cures mèdiques o terapèutiques. En paral·lel també s’aproven de nou les quotes corresponents per a les autoritzacions de residència sense activitat lucrativa i les autoritzacions de residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu.

Pel que fa a les autoritzacions de residència i treball per compte propi pretenen adaptar la Llei d’Immigració a la Llei d’inversió estrangera. El reglament en preveu 50 per a professionals liberals i 100 per a d’altres supòsits de residència i treball per compte propi.

Les autoritzacions de treball sense residència donen cobertura legal a les empreses andorranes que contracten personal que treballa i resideix en permanència a l’estranger. El Govern ha aprovat una quota de 100 autoritzacions:

Pel que fa a la quota d’autoritzacions de residència sense treball se n’autoritzen 500 distribuïdes així:

-390 autoritzacions de residència sense activitat lucrativa

-30 autoritzacions de residència per a professionals amb projecció internacional

-50 autoritzacions de residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu

-30 autoritzacions de residència per ingrés en centres geriàtrics privats o per ingrés en centres de cures mèdiques o terapèutiques privats.