comu sant julia

El conseller del grup mixt de Sant Julià de Lòria, Josep Roig, ha analitzat l’informe del Tribunal de Comptes del 2013 i d’anys anteriors, on ha detectat irregularitats susceptibles de generar responsabilitats civils, penals o administratives. A més de les despeses no justificades de les targetes, critica l’ús de determinats ingressos per finançar els dèficits acumulats i “adjudicacions a dit”. D’una banda, dels 41.337 euros de pagaments efectuats amb les targetes de crèdit, es troben documents justificatius de 28.849 euros i no es motiva que hagin de ser suportades pel pressupost comunal ni que corresponguin a despeses de representació. La Llei de finances comunals estableix que les accions i omissions que ocasionen perjudici econòmic a les finances comunals determinen l’exigència de responsabilitat civil, penal i administrativa.

Altres accions que també cita el conseller en el document remès són el finançament dels dèficits acumulats mitjançant el procediment de no aplicar a la finalitat legalment prevista determinats ingressos recaptats, un fet que podria suposar una vulneració dels articles 7 de la Llei qualificada de transferències comunals, 46 de la Llei de finances comunals i 33.5 de la Llei general d’ordenació del territori. A més, podria generar l’exigència de responsabilitat civil i administrativa per l’article 102 de la Llei de finances comunals. Roig reitera la necessitat que la Justícia actuï d’ofici i es pronunciï sobre les accions comeses pel Comú per establir la responsabilitat, i si tot és correcte, o sobre les conclusions del Tribunal de Comptes.

A banda d’aquestes qüestions, l’informe recull aspectes relatius a la contractació, com ara pel subministrament de carburant de locomoció i calefacció a una empresa amb contracte fins al 31/12/2012 sense possibilitat de pròrroga ni constància que s’hagi acordat. També el condicionament d’un passeig de vianants al llarg del Riu Valira fraccionant l’objecte del contracte mitjançant l’adjudicació per trams. Igualment, consta l’adjudicació directa d’una obra per valor de 16.888 euros per raó d’especificitat tècnica, però el Tribunal no li atorga aquesta consideració. Segons el conseller d’SDP, serien “almenys tres adjudicacions que s’haurien fet a dit”.

Una altra qüestió que posa de manifest Josep Roig sobre l’informe del Tribunal fa referència a l’endeutament. Les xifres indiquen que l’endeutament total al tancament del 2013 és de 971.826 euros i l’endeutament a curt termini de 3.188.393 euros. Per tant, segons el conseller del grup mixt, el Comú “va manipular les xifres relatives a l’endeutament per aparentar que es mantenia en els límits d’endeutament fixats per la legislació”. Afegeix que “pot concloure’s que el Tribunal de Comptes ens dona la raó en el sentit que nosaltres ja denunciàvem llavors que el Comú, molt probablement, havia superat aquest límit”. Aquesta situació afecta a les transferències de l’Estat i, per tant, fins que el Comú compleixi amb el límit d’endeutament rebrà 971.826 euros menys del que li pertocaria “per la gestió nefasta de l’actual majoria comunal”, afirma.

Per últim, el conseller d’SDP fa referència a les observacions i recomanacions d’anys anteriors. En l’exercici 2013, el Comú va presentar un dèficit significatiu de les seves operacions corrents per import de 3.024.550 euros amb els imports del pressupost inicial, de 3.248.778 euros amb els imports del pressupost definitiu i de 2.684.836 euros amb els imports liquidats, representant el 43,95% dels ingressos ordinaris liquidats. Aquest fet “posa de manifest un dèficit pressupostari estructural del Comú, el qual és contrari al principi de suficiència que ha de regir la gestió pressupostària de les administracions públiques”.

També cita modificacions pressupostàries per incorporacions de romanent de crèdit per import d’1.035.196 euros, sense disposar de finançament específic, i de suplements i crèdits extraordinaris finançats amb endeutament. Roig ha denunciat el que considera una estratègia per “dissimular” el dèficit dels successius exercicis perquè no es recullen els pagaments efectuats fins al 31 de gener del 2014 originats per operacions generades abans del 31 de desembre del 2013. A més, considera que es vol mostrar una reducció de la partida de personal quan es tracta de contractacions subvencionades per l’Administració general.

Naturlàndia
Camprabassa forma igualment part d’aquest informe, en què es critica la revalorització dels seus actius de 6.364.527 euros, “sense donar-se cap dels supòsits previstos en el Pla General de Comptabilitat”. Afegeix que “la valoració dels seus actius i passius i els del Comú quedaria condicionada a la viabilitat futura de la societat, el que comporta l’acompliment de les previsions contingudes en el pla economico-financer i d’explotació del projecte Naturlàndia”. Roig recorda que la societat ha presentat en els darrers exercicis resultats negatius, presentant un fons de maniobra negatiu de 7,6 milions d’euros –a 2013- i l’activitat d’explotació no ha generat recursos suficients per fer front a les obligacions que li han vençut en l’exercici revisat, “fets que podrien qüestionar la seva viabilitat futura o condicionar-la al suport dels seus accionistes”, recull l’informe.

Altres aspectes
El Tribunal assenyala que les subvencions que atorga el Comú no són objecte del control financer, fet que no permet garantir el bon fi d’aquests recursos públics. El projecte de pressupost no disposa de la informació requerida per la Llei de finances comunals i la Llei general de les finances públiques, en relació amb les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos i informació sobre l’endeutament. D’altra banda, es fa notar que la persona que s’encarrega de la revisió de la facturació és la mateixa que l’elabora, de manera que hi ha una manca de segregació. Les societats participades Sasectur, Sau i Escola Bressol Laurèdia SAU, presenten un patrimoni net inferior al 50% de la xifra de capital social i es trobarien en causa de dissolució. Finalment, el Tribunal de Comptes recomana la implantació d’un sistema d’informació economico-financera de gestió i eficàcia, que permeti la verificació dels comptes, de la gestió i del compliment d’objectius, i que permeti informar i avaluar els programes d’actuació relacionats amb els serveis que es prestin als ciutadans.

(Text i foto: ANA)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada