Retirada del mercat dels aparells de magnetoteràpia Magneto Pocket XXI

El Ministeri de Salut i Benestar ha tingut coneixement que l’Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios (AEMPS) ha ordenat el cessament de la comercialització, i la retirada del mercat dels aparells de magnetoteràpia Magneto Pocket XXI i dels seus accessoris fabricats per Unika Industria Srl amb anterioritat al 27/12/2012 i comercialitzats a Espanya per l’empresa Home XXI, Hogar y Descanso S.L.

El motiu d’aquesta decisió és que, segons les investigacions efectuades per l’AEMPS els aparells de magnetoteràpia Magneto Pocket XXI s’han comercialitzat de manera il·legal amb un certificat de marcatge CE fals, per la qual cosa no es pot assegurar que ofereixin garanties de seguretat, eficàcia i qualitat.

Per als productes fabricats a partir del 27 de desembre del 2012 l’empresa ha regularitzat la seva situació disposant d’un marcatge CE vàlid. Vist l’exposat, cal procedir a la retirada del mercat i suspensió de comercialització dels aparells de magnetoteràpia Magneto Pocket XXI i els seus accessoris, fabricats amb anterioritat al 27de desembre del 2012.

Les persones que hagin adquirit aquests aparells de magnetoteràpia i els seus accessoris poden contactar a l’establiment on els van adquirir per procedir a la seva devolució.

TOTES LES NOTÍCIES